Aktualności

PODSUMOWANIE EWALUACJI VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W 2023 roku  odbyła się VIII edycja Budżetu Obywatelskiego Białej Podlaskiej, podczas  której   mieszkańcy  podejmowali  decyzje  dotyczące  wydatków z  budżetu  miasta  na   kolejny   rok,    przy   czym   edycja   ta   została  przeprowadzona w oparciu o nową uchwałę Rady Miasta Biała Podlaska, regulującą procedurę budżetu partycypacyjnego.

Zmiany wprowadzone tą uchwałą dotyczyły kategorii projektów zawartych pod nazwą „Zielony Budżet Obywatelski Białej Podlaskiej”  oraz sposobu głosowania na kartach w formie papierowej. Po raz pierwszy uchwała wprowadziła obowiązek ewaluacji Budżetu Obywatelskiego.

Podsumowując   wynik  ewaluacji, należy stwierdzić, że bialski Budżet Obywatelski  został oceniony dobrze i nie wymaga istotnych przekształcenia. Budżet Obywatelski jest procesem ogólnej zmiany i przejawem dążenia do doskonałości. Ewaluacja zeszłorocznej VIII edycji  budżetu  jest pierwszą w miejskiej historii Budżetu Obywatelskiego. Ewaluacja zawsze sprzyja szukaniu rozwiązań najbardziej odpowiadającym potrzebom mieszkańców. Budżet Obywatelski wspomagany  edukacją o nim, kształtuje postawy obywatelskie i myślenie mieszkańców o swojej lokalnej ojczyźnie. Podstawą jest wzajemne zaufanie mieszkańców, urzędników, polityków, a najcenniejszy w tym aspekcie jest kapitał społeczny i o nim należy pamiętać, wprowadzając kolejne zmiany i ulepszenia.

Wynik ewaluacji.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w procesie ewaluacji dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas i zachęcamy do aktywnego udziału w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego.

ANKIETA EWALUACYJNA VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

Zakończyła się VIII edycja Budżetu Obywatelskiego w Białej Podlaskiej. Po raz pierwszy mieszkańcy Białej Podlaskiej będą mogli podzielić się swoimi opiniami i sugestiami dotyczącymi Budżetu Obywatelskiego. Państwa uwagi  posłużą planowaniu zasad i realizacji Budżetu Obywatelskiego przyszłych edycji. W ramach ewaluacji chcielibyśmy uzyskać opinie o Budżecie Obywatelskim, określić potrzeby mieszkańców miasta, ocenić stopnień znajomości zasad BO, oraz uzyskać propozycje zmian procedur BO.

Zapraszamy do wypełnienia lub pobrania ankiety, dostępnej od 1 do 15 grudnia 2023 r. tutaj.

Wypełnioną ankietę ewaluacyjną można także:

  • złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (pokój nr 8), ul. M. J. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

W dniu 11 grudnia 2023 r. w godzinach 12-17 oraz 12 grudnia 2023 r. w godzinach 10-15 zapraszamy mieszkańców miasta na konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego, które odbędą się w Urzędzie Miasta ul. M. J. Piłsudskiego 3 , sala nr 213. Jednocześnie uruchamiamy specjalny telefon o numerze 83 341 61 65 przez który także można podzielić się opiniami  o Budżecie Obywatelskim w określonych wyżej dniach.

Zebrany materiał zostanie dokładnie przeanalizowany i na jego podstawie zostaną wyciągnięte wnioski, które usprawnią organizację przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

Raport z ankiet i konsultacji ewaluacyjnych zostanie opublikowany po zakończeniu ewaluacji na stronie internetowej www.um.bialapodlaska.plwww.bo.bialapodlaska.pl.

Znamy zwycięzców VIII edycji budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej.

Z 12 projektów biorących udział w głosowaniu, na terenie miasta Biała Podlaska zostanie zrealizowanych 8 inicjatyw:
– projekt duży – FunPark Podmiejska – (wartość  projektu – 1 ml zł)
– projekt średni – Odbetonowanie terenów miejskich oraz budowa punktu informacyjnego (wartość projektu – 500 000zł)
– projekty małe:
* Historyczno-Edukacyjny szlak Bialskiego Lotnictwa (wartość projektu – 100 000zł)
* Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy wyzwolenia na odcinku ulicy Drzewieckiego do Długiej (wartość projektu – 200 000zł)
* Budowa ulicy Fieldorfa (wartość projektu – 100 000zł)
* Periodyk- Eko Biała Podlaska (wartość projektu – 200 000zł)
* Ciąg pieszo-jezdny na ul. Mickiewicza (wartość projektu – 70 000zł)
– projekt Zielonego budżetu Białej Podlaskiej – Sterylizacja kotów i psów (wartość projektu – 50 000zł).

Miasto przeznaczy  na ich realizację 2,4 ml zł. Największą frekwencję głosujących świętuje projekt FunPark Podmiejska uzyskując 4391 głosów. To przy ulicy Aleksandra Wereszki  powstanie kolejny kompleks rekreacyjno-sportowy, na którym mieszkańcy naszego miasta będą mogli aktywnie spędzać czas.

Nowością tegorocznej edycji była możliwość oddawania głosów na wyodrębnione projekty Zielonego budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej. W tej edycji zgłoszony został tylko jeden projekt w tej kategorii i uzyskał aż 3639 głosów co świadczy o tym, że mieszkańcom Białej Podlaskiej zależy na realizacji tego typu projektów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami głosowania – wyniki głosowania.

23 września 2023 r. podczas  inauguracji Jarmarku Michałowego odbędzie się podsumowanie tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej.

A już wkrótce rozpocznie się ewaluacja tegorocznego Budżetu Obywatelskiego i tym samym zamkniemy tegoroczne działania związane z VIII edycją budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej.

Głosowanie w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego zakończone

Głosowanie w tegorocznej edycji zakończyło się 10 września. W tym roku do wyboru było 2 projekty duże, 4 projekty średnie, 5 projektów małych i 1 projekt Zielonego budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej.

Głosować można było elektronicznie lub osobiście, wypełniając kartę do głosowania składając ją osobiście w punkcie głosowania czyli Urzędzie Miasta.

W ramach tegorocznego głosowania oddanych zostało w sumie 21 594 głosy. W głosowaniu wzięło udział 7906 osób.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony, na której ogłosimy zwycięskie projekty wraz z laureatami głosowania. Do zobaczenia niebawem!!!

Na te projekty głosujemy

Poniżej prezentujemy listę projektów, na które będziemy głosować.
Lista projektów 2023

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem budżetu obywatelskiego w roku 2023 głosowanie odbywać się będzie następująco:

– w dniach 26 sierpnia – 6 września – na kartach do głosowania,
pobierz kartę do głosowania,

– w dniach 26 sierpnia – 10 września – za pośrednictwem internetu na stronie naszej stronie w zakładce „Głosuj„.

Ocena projektów po odwołaniu

Procedura oceny projektów budżetu obywatelskiego zakończyła się negatywną oceną trzech projektów. Do oceny projektu nr 5 wpłynęło odwołanie, w którym wnioskodawcy zmienili zakres projektu, co w konsekwencji pozwoliło ocenić projekt pozytywnie i zakwalifikować ten projekt do głosowania wraz z projektami, które zostały ocenione pozytywnie w trakcie pierwotnej procedury oceny. Poniżej publikujemy ocenę projektu nr 5 po odwołaniu.
Projekt nr 5 po odwołaniu

Niniejszym kończymy ocenę złożonych projektów budżetu obywatelskiego. Poniżej zapraszamy do zapoznania się z ostatecznym kształtem list projektów zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie:

A już jutro zapraszamy do zapoznania się z listą projektów, na które będziemy głosować:
– w dniach 26 sierpnia – 6 września – na kartach do głosowania,
– w dniach 26 sierpnia – 10 września – za pośrednictwem internetu.


Co dalej po ocenie projektów budżetu obywatelskiego….

Projekty budżetu obywatelskiego, które zostały zaopiniowane pozytywnie znajdą się na liście projektów na które będziemy głosować. Projekty, które otrzymały ocenę negatywną podlegają procedurze odwoławczej.

W przypadku negatywnej oceny projektu, Autor projektu może złożyć odwołanie do Prezydenta Miasta Biała Podlaska w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia oceny. Prezydent rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni oraz informuje o swojej decyzji Autora projektu. Odwołanie wniesione po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Informacje o złożonym odwołaniu oraz o rozstrzygnięciu Prezydenta podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

Następnie 24 sierpnia zostanie opublikowana ostateczna lista projektów. Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego odbywać się będzie:
– w dniach 26 sierpnia – 6 września – na kartach do głosowania
– w dniach 26 sierpnia – 10 września – za pośrednictwem internetu.

Ocena projektów budżetu obywatelskiego

Zgodnie z harmonogramem w dniach od 11 lipca br. do 2 sierpnia br. trwała ocena złożonych projektów do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

Znane są już wyniki oceny zgłoszonych przez mieszkańców projektów do budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Autorzy projektów ocenionych negatywnie mogą się jeszcze odwołać. Ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie poznamy 24 sierpnia.

W tym roku bialczanki i bialczanie zgłosili do budżetu obywatelskiego 14 projektów. 11 projektów zostało ocenionych pozytywnie i zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Ta liczba może jeszcze ulec zmianie pod koniec sierpnia, ponieważ autorzy projektów ocenionych negatywnie mogą się odwołać od niedopuszczenia projektu pod głosowanie . W tym momencie 3 projekty zostały ocenione negatywnie.

LISTA PROJEKTÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE

Karta projektu nr 1
Karta projektu nr 2
Karta projektu nr 3
Karta projektu nr 4
Karta projektu nr 7
Karta projektu nr 8
Karta projektu nr 9
Karta projektu nr 10
Karta projektu nr 12
Karta projektu nr 13
Karta projektu nr 14

LISTA PROJEKTÓW OCENIONYCH NEGATYWNIE

Karta projektu nr 5
Karta projektu nr 6
Karta projektu nr 11

Nowa edycja, nowa uchwała – nowości w budżecie obywatelskim.

Od 24 czerwca 2023 r. roku obowiązuje nowa uchwała regulująca procedurę budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Jej zapisy zostały zawarte w zakładce „Zasady”. Pierwsza zmiana dotyczy nowej kategorii projektów, które będą zawarte pod nazwą „Zielony budżet obywatelski Białej Podlaskiej”. Projekty te będą częścią projektów „małych” i kwotowo stanowić będą 10% kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów małych.

W ramach „Zielonego budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej” projekty będą mogły dotyczyć:
a) nasadzenia roślinności na terenach parkowych, zieleńcach, skwerach, na terenach mieszkaniowych gminnych oraz w ramach zieleni przyulicznej,
b) wykonanie nasadzeń nowej roślinności lub uzupełnienie istniejącej roślinności na terenach zieleni miejskiej,
c) założenie i pielęgnacja łąk kwietnych oraz rabat z roślinnością sprzyjającą owadom,
d) tworzenie infrastruktury sprzyjającej osiedlaniu się ptaków,
e) pielęgnacja nasadzeń roślinności oraz konserwacja istniejących drzewostanów na terenach gminnych,
f) projekty związane z systemowymi programami dotyczącymi zwierząt (sterylizacja, chipowanie).

Druga zmiana dotyczy sposobu głosowania na kartach w formie papierowej. Obecnie głosowanie na kartach odbywać się będzie tylko poprzez osobiste złożenie karty do głosowania w Urzędzie Miasta na stanowisku nr 15. W kwestii głosowania internetowego nie nastąpiły żadne zmiany i tak jak dotychczas można będzie głosować za pośrednictwem strony bo.bialapodlaska.pl.

VIII edycja budżetu obywatelskiego – startujemy!

Od 27 czerwca do 10 lipca mieszkańcy Białej Podlaskiej już po raz ósmy będą mogli złożyć swoje projekty w ramach budżetu obywatelskiego.

Każdego roku Bialczanie wykazują się inicjatywą, aby zmieniać otoczenie na bardziej zielone i przyjazne, budować relacje sąsiedzkie poprzez projekty kulturalne, a także wzmacniać międzypokoleniowe więzy, tworząc przestrzeń do rodzinnego spędzania wolnego czasu na przykład na placach zabaw.

W tym roku do dyspozycji mieszkańców przeznaczono łącznie 2 400 000 złotych, to prawie o pół miliona więcej niż w roku ubiegłym.

Zgłoś swój projekt do budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej.

Urząd Miasta Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

kancelaria

w godzinach 7:30 – 15:30

więcej informacji w zakładce Jak zgłosić projekt?