Jak zgłosić projekt?

W budżecie obywatelskim uczestniczą mieszkańcy Białej Podlaskiej figurujący na liście uprawnionych do udziału w budżecie obywatelskim Białej Podlaskiej. Lista tworzona jest na podstawie:

  • bazy danych osób zameldowanych w mieście Biała Podlaska,
  • listy osób wpisanych do rejestru wyborców w mieście Biała Podlaska.

Mieszkańcy miasta nie figurujący na liście uprawnionych do udziału w budżecie obywatelskim Białej Podlaskiej mogą dopisać się do niej poprzez złożenie stosownego oświadczenia o zamieszkaniu, które należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Biała Podlaska lub w trakcie głosowania w punktach do głosowania.

Pobierz formularz oświadczenia >>>

Na udział w budżecie obywatelskim osoby małoletniej zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny wypełniając oświadczenie na karcie zgłoszeniowej, na karcie do głosowania lub potwierdzając głos internetowy.

Projekt do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa osoba uprawniona na formularzu zgłoszenia projektu.

Pobierz formularz zgłoszenia projektu >>>

  • do zgłoszenia należy załączyć mapę lokalizacji z zaznaczonym zakresem projektu oraz kosztorys, w którym należy uwzględnić dokumentację projektową oraz oznakowanie rezultatu informacją
    o źródle finansowania.
  • dla ważności zgłoszenia, konieczne jest poparcie projektu przez
    co najmniej 20 uprawnionych mieszkańców miasta.

Pobierz listę poparcia >>>

Formularz zgłoszenia projektu należy złożyć w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska lub za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie od 27 czerwca do 10 lipca 2023 r.