Zakres działania

BO liczy się dobry pomysł i jego poparcie przez mieszkańców.

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty, które:

1) należą do zadań własnych miasta Biała Podlaska,
2) nie naruszają przepisów prawa, w tym prawa miejscowego,
3) nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności prawa własności lub praw autorskich,
4) są zgodne z planami, strategiami i programami przyjętymi przez miasto Biała Podlaska w szczególności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
5) zakładają wytworzenie infrastruktury tylko na obszarze miasta Biała Podlaska, na nieruchomości, co do której Prezydent Miasta ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,
6) w ramach „Zielonego budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej” projekty mogą dotyczyć:
a) nasadzenia roślinności na terenach parkowych, zieleńcach, skwerach, na terenach mieszkaniowych gminnych oraz w ramach zieleni przyulicznej,
b) wykonanie nasadzeń nowej roślinności lub uzupełnienie istniejącej roślinności na terenach zieleni miejskiej,
c) założenie i pielęgnacja łąk kwietnych oraz rabat z roślinnością sprzyjającą owadom,
d) tworzenie infrastruktury sprzyjającej osiedlaniu się ptaków,
e) pielęgnacja nasadzeń roślinności oraz konserwacja istniejących drzewostanów na terenach gminnych,
f) projekty związane z systemowymi programami dotyczącymi zwierząt (sterylizacja, chipowanie).
7) nie będą generowały kosztów eksploatacji niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości oraz korzyści z ich realizacji,
8) zakładają realizację projektu ogólnodostępnego, przez co należy rozumieć nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu przez wszystkich mieszkańców miasta Biała Podlaska, w przypadku projektów infrastrukturalnych możliwość korzystania z efektów realizacji projektu przez wszystkich mieszkańców miasta Biała Podlaska w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo,
9) koszt ich realizacji mieści się w przewidzianych ramach finansowych,
10) są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Dopuszcza się wydłużenie realizacji projektu na następny rok z powodu:
a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót,
b) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, które pojawiły się po etapie oceny projektów budżetu obywatelskiego,
c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu projektu zgodnie z jego ustaleniami.