Zakres działania

BO liczy się dobry pomysł i jego poparcie przez mieszkańców.

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty, które:

 1. należą do zadań własnych miasta Biała Podlaska,
 2. nie naruszają przepisów prawa, w tym prawa miejscowego,
 3. nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności prawa własności lub praw autorskich,
 4. są zgodne z planami, strategiami i programami przyjętymi przez miasto Biała Podlaska
  w szczególności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
 5. zakładają wytworzenie infrastruktury tylko na obszarze miasta Biała Podlaska,
  na nieruchomości, co do której Prezydent Miasta ma możliwości złożenia oświadczenia
  o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,
 6. nie będą generowały niewspółmiernie wysokich kosztów eksploatacji w stosunku do wartości danego projektu,
 7. zakładają wytworzenie infrastruktury ogólnodostępnej, przez co należy rozumieć nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu przez mieszkańców miasta,
 8. koszt ich realizacji mieści się w przewidzianych ramach finansowych,
 9. obiektywnie są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego.