Zasady

UCHWAŁA NR LII/43/23

RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, z późn. zm.), Rada Miasta Biała Podlaska uchwala co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1.

Ustala się zasady i tryb przeprowadzania budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Biała Podlaska (dalej jako: „miasto Biała Podlaska”) będącego procesem konsultacji z mieszkańcami miasta dotyczących corocznego wydatkowania wyodrębnionej na ten cel części środków z budżetu miasta Biała Podlaska.

§ 2.

1. Przeprowadzenie budżetu obywatelskiego zarządza Prezydent Miasta Biała Podlaska w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie przeprowadzenia budżetu obywatelskiego ogłasza się publicznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej miasta Biała Podlaska.
3. Prezydent Miasta Biała Podlaska określi w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wysokość środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego oraz harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
4. Prezydent Miasta Biała Podlaska powołuje w drodze zarządzenia Zespół ds. budżetu obywatelskiego (dalej jako: „Zespół”), w skład którego wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Biała Podlaska w liczbie co najmniej 5 osób. Zarządzenie o powołaniu Zespołu ogłasza się publicznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej miasta Biała Podlaska.
5. Prezydent Miasta Biała Podlaska tworzy warunki techniczne i organizacyjne do przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego na każdym jej etapie oraz umożliwia mieszkańcom konsultowanie projektów z merytorycznymi komórkami Urzędu Miasta Biała Podlaska przed ich złożeniem.

Rozdział 2.

Wymogi formalne zgłoszonych projektów
§ 3.

1. W ramach budżetu obywatelskiego finansowane są wyłącznie projekty należące do zadań własnych miasta Biała Podlaska, wybrane w oparciu o zasady określone w niniejszej uchwale.
2. Projekty będą klasyfikowane w trzech kategoriach: projekty małe, projekty średnie i projekty duże.
3. Projekty duże to takie, których koszt realizacji brutto mieści się w kwocie od 500 001 zł do 1 000 000 zł.
4. Projekty średnie to takie, których łączny koszt realizacji brutto mieści się w kwocie od 200 001 zł do 500 000 zł.
5. Projekty małe to takie, których koszt realizacji brutto mieści się w kwocie od 20 000 zł do 200 000 zł.
6. W ramach puli projektów małych wyodrębnia się „Zielony budżet obywatelski Białej Podlaskiej” w celu realizacji projektów proekologicznych:
a) wartość puli „Zielonego budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej” stanowić będzie 10% kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów małych,
b) projekt „Zielonego budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej” to taki, którego koszt realizacji brutto mieści się w kwocie do 50 000 zł.
7. Corocznie do realizacji wybiera się jeden projekt duży oraz jeden projekt średni, za pozostałą kwotę realizuje się projekty małe i projekty „Zielonego budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej”.
8. Projekty małe mogą dotyczyć wszystkich zadań własnych gminy albo powiatu.
9. Projekty duże i średnie mogą dotyczyć wszystkich zadań własnych gminy albo powiatu z zastrzeżeniem, że muszą być to zadania inwestycyjne takie jak m.in.: modernizacja, budowy bądź przebudowy infrastruktury.

§ 4.

1. W budżecie obywatelskim uczestniczą mieszkańcy Białej Podlaskiej figurujący na liście uprawnionych do udziału w budżecie obywatelskim Białej Podlaskiej. Lista tworzona jest na podstawie:
a) bazy danych osób zameldowanych w mieście Biała Podlaska,
b) listy osób wpisanych do rejestru wyborców w mieście Biała Podlaska.
2. Mieszkańcy miasta Biała Podlaska, którzy nie figurują na liście uprawnionych do udziału w budżecie obywatelskim Białej Podlaskiej mogą dopisać się do niej poprzez złożenie stosownego oświadczenia o zamieszkaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Biała Podlaska lub w trakcie głosowania w punktach do głosowania.
4. Osoby, które nie figurują na liście uprawnionych nie mogą brać udziału w budżecie obywatelskim Białej Podlaskiej.
5. Na udział w budżecie obywatelskim osoby małoletniej zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny wypełniając oświadczenie na formularzu zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego, na karcie do głosowania lub potwierdzając głos internetowy.

§ 5.

1. Projekt do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może złożyć osoba (dalej jako: „Autor”), która jest uprawniona do uczestnictwa w budżecie obywatelskim Białej Podlaskiej, o której mowa w § 4 ust. 1, na formularzu zgłoszenia projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Tytuł projektu nie powinien zawierać dużych liter, chyba że taka konieczność wynika ze stosowania zasad poprawnej pisowni i gramatyki (stosowanie dużych liter jest dopuszczalne, gdy tytuł będzie zawierał nazwy własne).
3. Do zgłoszenia należy załączyć mapę lokalizacji z zaznaczonym zakresem projektu oraz szczegółowy kosztorys, w którym należy uwzględnić dokumentację projektową oraz oznakowanie rezultatu informacją o źródle finansowania. Wzór tablicy informacyjnej dla trwałych rezultatów projektu stanowi załącznik nr 6 do uchwały.
4. W przypadku zgłoszenia projektu w ramach „Zielonego budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej” konieczne jest umieszczenie na formularzu zgłoszenia zapisu „Zielony budżet obywatelski Białej Podlaskiej”.
5. Dla ważności zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, konieczne jest poparcie projektu przez co najmniej 20 uprawnionych mieszkańców miasta Biała Podlaska.
6. Wzór listy poparcia projektu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
7. Formularz zgłoszenia projektu należy złożyć w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska lub za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie określonym w harmonogramie.
8. W przypadku złożenia projektu bez dołączonej listy podpisów osób popierających projekt, Autor zostaje wezwany do jej dołączenia w terminie 3 dni od poinformowania o tym fakcie. Niedostarczenie listy, we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie, skutkuje uznaniem projektu za wycofany przez Autora.

§ 6.

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty, które:
1) należą do zadań własnych miasta Biała Podlaska,
2) nie naruszają przepisów prawa, w tym prawa miejscowego,
3) nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności prawa własności lub praw autorskich,
4) są zgodne z planami, strategiami i programami przyjętymi przez miasto Biała Podlaska w szczególności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
5) zakładają wytworzenie infrastruktury tylko na obszarze miasta Biała Podlaska, na nieruchomości, co do której Prezydent Miasta ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,
6) w ramach „Zielonego budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej” projekty mogą dotyczyć:
a) nasadzenia roślinności na terenach parkowych, zieleńcach, skwerach, na terenach mieszkaniowych gminnych oraz w ramach zieleni przyulicznej,
b) wykonanie nasadzeń nowej roślinności lub uzupełnienie istniejącej roślinności na terenach zieleni miejskiej,
c) założenie i pielęgnacja łąk kwietnych oraz rabat z roślinnością sprzyjającą owadom,
d) tworzenie infrastruktury sprzyjającej osiedlaniu się ptaków,
e) pielęgnacja nasadzeń roślinności oraz konserwacja istniejących drzewostanów na terenach gminnych,
f) projekty związane z systemowymi programami dotyczącymi zwierząt (sterylizacja, chipowanie).
7) nie będą generowały kosztów eksploatacji niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości oraz korzyści z ich realizacji,
8) zakładają realizację projektu ogólnodostępnego, przez co należy rozumieć nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu przez wszystkich mieszkańców miasta Biała Podlaska, w przypadku projektów infrastrukturalnych możliwość korzystania z efektów realizacji projektu przez wszystkich mieszkańców miasta Biała Podlaska w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo,
9) koszt ich realizacji mieści się w przewidzianych ramach finansowych,
10) są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Dopuszcza się wydłużenie realizacji projektu na następny rok z powodu:
a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót,
b) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, które pojawiły się po etapie oceny projektów budżetu obywatelskiego,
c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu projektu zgodnie z jego ustaleniami.

Rozdział 3.

Ocena projektów

§ 7.

1. Ocenę projektów pod względem zgodności z prawem, wykonalności technicznej oraz spełnienia kryteriów formalnych określonych w § 5 oraz § 6, przeprowadza Zespół.
2. Zespół dla każdego projektu przygotowuje kartę oceny, której wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
3. Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych mogą zostać uzupełnione przez Autora w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania Autora o zakresie koniecznych uzupełnień. Nieuzupełnienie zgłoszenia w wyznaczonym terminie, skutkuje pozostawieniem projektu bez rozpatrzenia.
4. W przypadku wątpliwości dotyczących zapisów projektu, a także konieczności dokonania niezbędnych modyfikacji i zmian w projekcie, aby mógł być on zrealizowany, Zespół zwraca się do Autora o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.
5. Autor projektu zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia, o którym mowa w ust. 4, udzielić informacji i wyjaśnień lub dokonać zmian w projekcie.
6. Nieudzielenie w terminie informacji i wyjaśnień, niedokonanie niezbędnych zmian w projekcie lub niewyrażenie zgody na takie zmiany, skutkuje negatywną oceną projektu.
7. W przypadku projektów podobnych lub komplementarnych Zespół zwraca się do Autorów z propozycją ich połączenia. Połączenie może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Autorów.
8. Komunikacja pomiędzy Zespołem a Autorami odbywa się pocztą tradycyjną lub mailowo. Każdy z wymienionych sposobów dostarczenia informacji uznaje się za skuteczny.
9. W przypadku uznania, w toku oceny, że koszty realizacji projektu są niedoszacowane, Zespół zwraca się do wydziału merytorycznego odpowiedzialnego za realizację projektu z prośbą o szacunek kosztów uwzględniający wszelkie koszty związane z jego realizacją uwzględniając w szczególności wyniki uprzednio przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących przedsięwzięć zbliżonych przedmiotowo i zakresowo do zgłoszonego projektu.
10. Dopuszcza się zmianę tytułu projektu nie później niż do dnia poprzedzającego publikację listy projektów po ocenie Zespołu. Zmiany tytułu projektu Autor może dokonać jedynie na piśmie.
11. Wszelkie zmiany projektu wykraczające poza jego pierwotny zakres przedmiotowy można dokonywać wyłącznie do dnia poprzedzającego rozpoczęcie oceny projektów wynikającą z § 7 uchwały, której termin określony jest w harmonogramie przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
12. Wyniki oceny projektów podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bo.bialapodlaska.pl (dalej jako: „strona internetowa”) wraz z kartami ocen projektów.

Rozdział 4.

Procedura odwoławcza

§ 8.

1. W przypadku negatywnej oceny projektu, Autor może złożyć odwołanie do Prezydenta Miasta Biała Podlaska w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia oceny.
2. Prezydent rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni oraz informuje o swojej decyzji Autora projektu.
3. Odwołanie wniesione po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. Rozstrzygnięcie Prezydenta jest ostateczne.
5. Informacje o złożonym odwołaniu oraz o rozstrzygnięciu Prezydenta podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

Rozdział 5.

Zasady wyboru projektów i głosowanie

§ 9.

1. Ostateczną listę projektów, które będą poddane pod głosowanie publikuje się na stronie internetowej.
2. O kolejności projektów w danej kategorii na liście do głosowania  decyduje kolejność składania projektów w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta lub za pośrednictwem platformy ePUAP /Uchwała Nr LIV/62/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 czerwca 2023 r./.
3. Autor projektu może wycofać swój projekt nie później niż do dnia poprzedzającego dzień publikacji ostatecznej listy projektów. Zawiadomienie o wycofaniu projektu Autor może dokonać jedynie osobiście, na piśmie złożonym w Kancelarii Urzędu Miasta.

§ 10.

1. Głosowanie na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego odbywa się w terminie określonym w harmonogramie.
2. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się poprzez:
a) osobiste złożenie karty do głosowania, w wyznaczonych punktach do głosowania,
b) wypełnienie elektronicznej wersji karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej.
3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
4. Osoba głosująca oddaje swój głos na maksymalnie cztery projekty.
5. Wybór dokonywany jest poprzez wpisanie numerów projektów w odpowiednich polach karty do głosowania.
6. Karty do głosowania będą dostępne w punktach do głosowania oraz na stronie internetowej.
7. Punktem głosowania w ramach budżetu obywatelskiego jest Urząd Miasta Biała Podlaska.
8. Listę dodatkowych punktów do głosowania oraz terminy głosowania w punktach podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem głosowania.
9. Dopuszcza się zorganizowanie tymczasowego punktu do głosowania na imprezach plenerowych organizowanych przez miasto Biała Podlaska.
10. Głosowania trwa minimum:
a) 14 dni kalendarzowych za pośrednictwem Internetu,
b) 10 dni kalendarzowych na kartach do głosowania /Uchwała Nr LIV/62/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 czerwca 2023 r./.

§ 11.

Za głosy nieważne uznaje się:
1) głosy oddane kilka razy przez jedną osobę,
2) głos oddany bez oznaczenia projektu,
3) głosy na kartach niekompletnych, na której brakuje:
a) imienia lub nazwiska głosującego,
b) daty urodzenia głosującego,
c) imienia lub nazwiska rodzica/opiekuna prawnego,
d) daty urodzenia rodzica/opiekuna prawnego /Uchwała Nr LIV/62/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 czerwca 2023 r./,
e) jednej ze stron karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 5 do uchwały,
4) głosy na kartach niepodpisanych,
5) głosy oddane przez osoby wymienione w § 4 ust. 4,
6) głosy, na których dokonano zmiany numeru wybranego projektu bez podpisu głosującego przy dokonanej korekcie.

§ 12.

1. Do projektu budżetu miasta Biała Podlaska na kolejny rok budżetowy wpisuje się projekty wybrane w procesie budżetu obywatelskiego poparte największą liczbą głosów.
2. Środki przyznawane są kolejnym projektom zgodnie z ich wyceną i wynikiem głosowania, aż do wyczerpania puli środków przypadających na daną kategorię.
3. W przypadku, gdy wysokość środków na realizację projektu dużego, średniego lub projektu „Zielonego budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej” nie wyczerpuje puli środków przeznaczonych na projekt duży, średni lub projekt „Zielonego budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej”, przesuwa się środki na realizację projektów małych. Do realizacji wybiera się kolejny projekt mały, który uzyskał największą liczbę głosów i koszt jego realizacji mieści się w puli pozostałej na projekty małe.
4. Przyznanie środków oznacza zakwalifikowanie projektu do realizacji.
5. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo głosów i wobec braku środków na wykonanie wszystkich, o wykonaniu decyduje losowanie przeprowadzone przez Zespół.

§ 13.

Wyniki głosowania podawane są do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej w terminie określonym w harmonogramie na dany rok, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia głosowania.

§ 14.

Wprowadza się coroczną ewaluację polegającą na ocenie poszczególnych etapów budżetu obywatelskiego w szczególności analizie zakończonej edycji budżetu obywatelskiego z wykorzystaniem badań ankietowych mieszkańców /Uchwała Nr LIV/62/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 czerwca 2023 r./.

Rozdział 6.

Przepisy końcowe

§ 15.

Nadzór nad procesem przeprowadzania konsultacji nad budżetem obywatelskim miasta Biała Podlaska sprawuje Zespół.

§ 16.

1. Traci moc uchwała Nr XV/29/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego.
2. Traci moc uchwała Nr XXII/26/21 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego budżetu obywatelskiego.
3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/55/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego.
4. Traci moc uchwała Nr XL/89/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 26 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Biała Podlaska

Bogusław Broniewicz

 

Uchwała Nr LIV/62/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego