Zasady

UCHWAŁA NR XV/29/20

RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Miasta Biała Podlaska uchwala co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§1

Ustala się zasady i tryb przeprowadzania budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Biała Podlaska (dalej jako: „miasto Biała Podlaska” lub „miasto”) będącego procesem konsultacji z mieszkańcami miasta dotyczących corocznego wydatkowania wyodrębnionej na ten cel części środków z budżetu miasta Biała Podlaska.

§2

 1. Przeprowadzenie budżetu obywatelskiego zarządza Prezydent Miasta Biała Podlaska.
 2. Zarządzenie przeprowadzenia budżetu obywatelskiego ogłasza się na publicznie dostępnych nośnikach informacji.
 3. Prezydent Miasta Biała Podlaska, łącznie z zarządzeniem, o którym mowa w ust. 1, ustala wysokość środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego oraz harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 4. Prezydent Miasta Biała Podlaska powołuje Zespół ds. budżetu obywatelskiego (dalej jako „Zespół”), w skład którego wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Biała Podlaska w liczbie
  co najmniej 5 osób.
 5. Prezydent Miasta Biała Podlaska tworzy warunki techniczne i organizacyjne do przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego na każdym jej etapie oraz umożliwia mieszkańcom konsultowanie projektów z merytorycznymi komórkami Urzędu Miasta Biała Podlaska przed ich złożeniem.

Rozdział 2

Wymogi formalne zgłoszonych projektów

§3

 1. W ramach budżetu obywatelskiego finansowane są wyłącznie projekty należące do zadań własnych miasta Biała Podlaska, wybrane w oparciu o zasady określone w niniejszej uchwale.
 2. Projekty będą klasyfikowane w dwóch kategoriach: projekty małe i projekty duże.
 3. Projekty małe to takie, których łączny koszt realizacji brutto mieści się w kwocie od 50 000 zł do 300 000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 810 000 zł. (zapis po zmianie – Uchwała NR XXII/26/21 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia 29 marca 2021 r.)
 4. Pozostałą kwotę 1 200 000 zł przeznacza się na projekty duże, których koszt realizacji brutto mieści się w granicach od 300 001 zł do 600 000 zł  (zapis po zmianie – Uchwała NR XXII/26/21 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia 29 marca 2021 r.)
 5. Projekty małe mogą dotyczyć wszystkich zadań własnych gminy albo powiatu.
 6. Projekty duże mogą dotyczyć wszystkich zadań własnych gminy albo powiatu z zastrzeżeniem,
  że muszą być to zadania inwestycyjne takie jak m.in.: remonty, budowy bądź przebudowy infrastruktury.

§4

 1. W budżecie obywatelskim uczestniczą mieszkańcy Białej Podlaskiej figurujący na liście uprawnionych do udziału w budżecie obywatelskim Białej Podlaskiej. Lista tworzona jest
  na podstawie:

             1) bazy danych osób zameldowanych w mieście Biała Podlaska,

             2) listy osób wpisanych do rejestru wyborców w mieście Biała Podlaska.

 1. Mieszkańcy miasta nie figurujący na liście uprawnionych do udziału w budżecie obywatelskim Białej Podlaskiej mogą dopisać się do niej poprzez złożenie stosownego oświadczenia
  o zamieszkaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Biała Podlaska lub w trakcie głosowania w punktach do głosowania.
 3. Osoby, które nie figurują na liście uprawnionych nie mogą brać udziału w procesie budżetu obywatelskiego.
 4. Na udział w budżecie obywatelskim osoby małoletniej zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny wypełniając oświadczenie na karcie zgłoszeniowej, na karcie do głosowania lub potwierdzając głos internetowy.

§5

 1. Projekt do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa osoba uprawniona, o której mowa w § 4, na formularzu zgłoszenia projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 2. Do zgłoszenia należy załączyć mapę lokalizacji z zaznaczonym zakresem projektu oraz kosztorys, w którym należy uwzględnić dokumentację projektową oraz oznakowanie rezultatu informacją
  o źródle finansowania.
 3. Dla ważności zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, konieczne jest poparcie projektu przez
  co najmniej 40 uprawnionych mieszkańców miasta.
 4. Wzór listy poparcia projektu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
 5. Formularz zgłoszenia projektu należy złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska lub za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie określonym w harmonogramie.
 6. Dopuszcza się aby Prezydent Miasta łącznie z zarządzeniem, o którym mowa w ust. 1 określił inne sposoby zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego.

§6

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty, które:

1) należą do zadań własnych miasta Biała Podlaska,

2) nie naruszają przepisów prawa, w tym prawa miejscowego,

3) nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności prawa własności lub praw autorskich,

4) są zgodne z planami, strategiami i programami przyjętymi przez miasto Biała Podlaska w szczególności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,

5) zakładają wytworzenie infrastruktury tylko na obszarze miasta Biała Podlaska, na nieruchomości, co do której Prezydent Miasta ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,

6) nie będą generowały kosztów eksploatacji niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości oraz korzyści z ich realizacji, (zapis po zmianie – Uchwała NR XXII/26/21 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia 29 marca 2021 r.)

7) zakładają wytworzenie infrastruktury ogólnodostępnej, przez co należy rozumieć nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu przez mieszkańców miasta,

8) koszt ich realizacji mieści się w przewidzianych ramach finansowych,

9) obiektywnie są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego.

Rozdział 3.

Ocena projektów

§7

 1. Ocenę projektów pod względem zgodności z prawem, wykonalności technicznej oraz spełnienia kryteriów formalnych określonych w § 5 oraz § 6, przeprowadza Zespół.
 2. Zespół dla każdego projektu przygotowuje kartę oceny, której wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
 3. Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych mogą zostać uzupełnione przez wnioskodawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania wnioskodawcy o zakresie koniecznych uzupełnień. Nieuzupełnienie zgłoszenia w wyznaczonym terminie, skutkuje pozostawieniem projektu bez rozpatrzenia.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących zapisów projektu, a także konieczności dokonania niezbędnych modyfikacji i zmian w projekcie, aby mógł być on zrealizowany, Zespół zwraca się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.
 5. Autor projektu zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia, o którym mowa w ust. 4, udzielić informacji i wyjaśnień lub dokonać zmian w projekcie.
 6. Nieudzielenie w terminie informacji i wyjaśnień, niedokonanie niezbędnych zmian
  w projekcie lub niewyrażenie zgody na takie zmiany, skutkuje negatywną oceną projektu.
 1. W przypadku projektów podobnych lub komplementarnych Zespół zwraca
  się do wnioskodawców z propozycją ich połączenia. Połączenie może nastąpić wyłącznie
  za zgodą wnioskodawców.
 2. Komunikacja pomiędzy Zespołem a autorami odbywa się telefonicznie, pocztą tradycyjną lub mailowo. Każdy z wymienionych sposobów dostarczenia informacji uznaje się za skuteczny.
 3. W przypadku uznania, w toku oceny, że koszty realizacji projektu są niedoszacowane, Zespół zwraca się do wydziału merytorycznego odpowiedzialnego za realizację projektu
  z prośbą o szacunek kosztów uwzględniający wszelkie koszty związane z jego realizacją uwzględniając w szczególności wyniki uprzednio przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących przedsięwzięć zbliżonych przedmiotowo
  i zakresowo do zgłoszonego projektu.
 4. Wyniki oceny projektów podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bo.bialapodlaska.pl.

Rozdział 4.

Procedura odwoławcza

§8

 1. W przypadku negatywnej oceny projektu, autor może złożyć odwołanie do Prezydenta Miasta Biała Podlaska w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia oceny zgodnie z §7 ust. 10.
 2. Prezydent rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni oraz informuje o swojej decyzji autora projektu.
 3. Odwołanie wniesione po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 4. Rozstrzygnięcie Prezydenta jest ostateczne.

Rozdział 5.

Zasady wyboru projektów

§9

Ostateczną listę projektów, które będą poddane pod głosowanie publikuje się na stronie internetowej.

  • §10
 1. Głosowanie na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego odbywa się w terminie określonym w harmonogramie.
 2. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się poprzez:

    1) złożenie karty do głosowania, w wyznaczonych punktach do głosowania;

    2) wypełnienie elektronicznej wersji karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej.

    3. Karta do głosowania powinna zawierać między innymi:

1)dane osobowe pozwalające na zidentyfikowanie osoby głosującej,
2) listę propozycji projektów,
3) instrukcję prawidłowego wypełnienia karty,
4) określenie miejsca i terminu złożenia karty,
5) zgodę rodzica lub opiekuna prawnego osoby małoletniej,
6) klauzulę informacyjną.

(zapis po zmianie – Uchwała NR XXII/26/21 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia 29 marca 2021 r.)

 1. O kolejności projektów na liście do głosowania decyduje losowanie przeprowadzone przez Zespół.
 2. Osoba głosująca oddaje swój głos na dwa projekty jeden projekt mały i jeden duży.
 3. Wybór dokonywany jest poprzez wpisanie numerów projektów w odpowiednich polach karty do głosowania.
 4. Karty do głosowania będą dostępne w punktach do głosowania oraz na stronie internetowej.
 5. Listę punktów do głosowania oraz terminy głosowania w punktach podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem głosowania.
 6. Dopuszcza się zorganizowanie tymczasowego punktu do głosowania na imprezach plenerowych organizowanych przez miasto Biała Podlaska.
 7. Głosowania trwa minimum:

      1) 14 dni kalendarzowych za pośrednictwem Internetu,

       2) 10 dni kalendarzowych na kartach do głosowania.

 1. Dopuszcza się aby Prezydent Miasta zarządzeniem, o którym mowa w ust. 1 określił inne niż wymienione w §10 ust. 2 oraz ust. 10 sposoby i terminy głosowania na projekty do budżetu obywatelskiego. (zapis wykreślony na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Nr PN-I.4131.190.2020 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 lipca 2020 r.)

§11

Za głosy nieważne uznaje się:

1) głosy oddane kilka razy przez jedną osobę,

2) głosy oddane tylko na jeden projekt,

3) głosy na kartach niekompletnych,

4) głosy na kartach niepodpisanych,

5) głosy oddane przez osoby wymienione w § 4 ust. 4,

§12

 1. Do projektu budżetu Miasta Biała Podlaska na kolejny rok budżetowy wpisuje się projekty wybrane w procesie budżetu obywatelskiego poparte największą liczbą głosów.
 2. Środki przyznawane są kolejnym projektom zgodnie z ich wyceną i wynikiem głosowania,
  aż do wyczerpania puli środków przypadających na daną kategorię.
 3. Kwoty pozostałe po rozstrzygnięciu głosowania oraz z oszczędności w obu kategoriach mogą zostać pomiędzy nimi przesuwane z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zostają przeznaczone na projekty duże.
 4. Przyznanie środków oznacza zakwalifikowanie projektu do realizacji.
 5. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo głosów i wobec braku środków
  na wykonanie wszystkich, o wykonaniu decyduje losowanie przeprowadzone przez Zespół.

§13

Wyniki głosowania podawane są do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej www.bo.bialapodlaska.pl w terminie określonym w harmonogramie na dany rok, jednak nie później niż w ciągu 21 dni od zakończenia głosowania.

Rozdział 6.

Przepisy końcowe

§14

Nadzór nad procesem przeprowadzania konsultacji nad budżetem obywatelskim miasta Biała Podlaska sprawuje Zespół.

§15

Traci moc uchwała nr VI/59/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska.

§16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska.

§17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Biała Podlaska

Bogusław Broniewicz

 

 

Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego >>>

UCHWAŁA NR XXII/26/21 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskie