Zakres działania

BO liczy się dobry pomysł i jego poparcie, bezpośrednio przez mieszkańców.

W ramach BO mogą być realizowane projekty, które:

 1. należą do zadań własnych Miasta,
 2. nie naruszają przepisów prawa, w tym prawa miejscowego,
 3. nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności prawa własności/lub praw autorskich,
 4. są zgodne z planami, strategiami i programami przyjętymi przez Miasto w szczególności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
 5. zakładają wytworzenie infrastruktury tylko na obszarze Miasta, na nieruchomości, co do której Prezydent ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,
 6. nie będą generowały kosztów eksploatacji niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości danego projektu,
 7. spełniają kryterium ogólnodostępności,
 8. spełniają kryterium celowości i gospodarności,
 9. są zgodne z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
 10. koszt ich realizacji mieści się w ramach finansowych przewidzianych na dany obszar,
 11. obiektywnie są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego.

BO radość i zabawa!

 1. place zabaw;
 2. ścieżki edukacyjne.

BO odpoczynek!

 1. mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kwietniki);
 2. zieleń (zagospodarowanie skwerów, nasadzenia drzew);

BO sport i rekreacja!

 1. tereny sportowe i rekreacyjne;
 2. ścieżki rowerowe;
 3. ścieżki rekreacyjne.

BO bezpieczeństwo!

 1. oświetlenie;
 2. bezpieczeństwo ruchu pieszego i drogowego (np. przejścia dla pieszych);
 3. montaż różnych urządzeń i instalacji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

BO infrastruktura!

Remonty, modernizacje i budowa w niewielkim zakresie:

 1. ulic;
 2. parkingów;
 3. chodników.