Nowy regulamin

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

MIASTA BIAŁA PODLASKA .

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

 • 1

 

 1. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego,
  wysokość środków przewidzianych na jego realizację oraz zasady ich podziału
  na poszczególne obszary miasta.
 2. Budżetem Obywatelskim jest procedura konsultacji społecznych, w których mieszkańcy miasta Biała Podlaska zgłaszają propozycje projektów oraz wybierają
  w głosowaniu, które z nich będą zrealizowane z budżetu Miasta Biała Podlaska
  na rok 2019.
 3. Celem Budżetu Obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców i zachęcenie
  ich do podjęcia dyskusji o kształtowaniu najbliższego im otoczenia.
 4. Środki Budżetu Obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości życia w mieście Biała Podlaska.
 5. Nad prawidłowością przebiegu procesu Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska czuwa Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zwany dalej „Zespołem”, którego skład i zadania określa zarządzeniem Prezydent Miasta Biała Podlaska.

 

 • 2

 

 1. Ze środków Budżetu Obywatelskiego finansowane są projekty inwestycyjne należące do zadań własnych gminy lub powiatu, w zakresie między innymi:

1) estetyki i ekologii:

 1. mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kwietniki);
 2. zieleń (zagospodarowanie skwerów, nasadzenia drzew);
 3. ścieżki edukacyjne.

2) rekreacji:

 1. place zabaw;
 2. tereny sportowe i rekreacyjne;
 3. ścieżki rowerowe;
 4. ścieżki rekreacyjne.

3) bezpieczeństwa:

 1. oświetlenie;
 2. bezpieczeństwo ruchu pieszego i drogowego (np. przejścia dla pieszych);
 3. montaż różnych urządzeń i instalacji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

4) remontów, modernizacji i budowy w niewielkim zakresie:

 1. ulic;
 2. parkingów;
 3. chodników.
 1. Kwota środków przeznaczonych na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Białej Podlaskiej na rok 2019 wynosi 1 500 000 zł.
 2. Na potrzeby przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasto Biała Podlaska dzieli się na 7 obszarów w sposób określony w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Kwota wymieniona w § 2 ust 2 jest dzielona w następujący sposób: na każdy
  z 7 obszarów przypada stała kwota w wysokości 80 000 zł, a pozostałą kwotę,
  w zaokrągleniu do pełnych tysięcy, rozdziela się na obszary proporcjonalnie
  do liczby mieszkańców, według stanu zaktualizowanego nie wcześniej
  niż 3 miesiące przed wprowadzeniem Regulaminu.
 4. Lista kwot z podziałem na obszary jest określona w załączniku nr 1
  do Regulaminu.

 

 

 

 

 1. W ramach kwoty Budżetu Obywatelskiego przypadającej na każdy obszar, środki mogą zostać przeznaczone na jeden lub kilka propozycji projektów, które uzyskają największe poparcie wśród głosujących.
 2. Dopuszcza się realizację wspólnych projektów dla dwóch lub więcej obszarów, udział poszczególnych obszarów w kosztach realizacji inwestycji jest proporcjonalny do liczby mieszkańców.

 

 • 3

 

Nieruchomość, na której planuje się realizację projektu musi spełniać następujące warunki:

 • stanowi mienie Gminy Miejskiej Biała Podlaska nieobciążone na rzecz osób trzecich,
 • nie jest częścią lokalizacji strategicznej z punktu widzenia miasta,
 • nie jest terenem samorządowej placówki oświatowej lub jednostki organizacyjnej,
  na którym realizowano projekt zwycięski, wybrany w dwóch poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego.

 

Rozdział II

Zasady udziału w procesie Budżetu Obywatelskiego

 

 • 4

 

 1. W Budżecie Obywatelskim uczestniczą mieszkańcy Białej Podlaskiej figurujący
  na liście uprawnionych do udziału w Budżecie Obywatelskim Białej Podlaskiej. Lista tworzona jest na podstawie:

  • bazy danych osób zameldowanych w Mieście Biała Podlaska,
  • listy osób wpisanych do rejestru wyborców w Mieście Biała Podlaska.
 2. Mieszkańcy miasta nie figurujący na liście uprawnionych do udziału w Budżecie Obywatelskim Białej Podlaskiej mogą dopisać się do niej poprzez złożenie stosownego oświadczenia o zamieszkaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2
  do Regulaminu.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, sala obsługi stanowisko nr 15, 16, 17.
 1. Osoby, które nie figurują na liście uprawnionych do udziału w Budżecie Obywatelskim Białej Podlaskiej nie mogą brać udziału w procesie Budżetu Obywatelskiego.

 

Rozdział III

Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego

 

 • 5

 

 1. Propozycję projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska, może składać osoba pełnoletnia, spełniająca wymagania określone
  w §4, z wyłączeniem:
 • pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Biała Podlaska, uczestniczących w weryfikacji propozycji projektów i głosowania,
 • dyrektorów i pracowników samorządowych placówek oświatowych, jeżeli projekt zlokalizowany jest na terenie ich placówki,
 • dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych podległych miastu, jeżeli projekt zlokalizowany jest na terenie ich jednostki.
 1. Dla ważności zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, konieczne jest poparcie propozycji przez co najmniej 30 mieszkańców danego obszaru oraz dyrektora placówki oświatowej lub zarządcy terenu jednostki organizacyjnej podległej miastu, jeżeli projekt zlokalizowany jest na terenie danej placówki/jednostki.

 

 

 

 

 

 1. Propozycje projektów składane są na formularzu zgłoszenia propozycji projektu
  do Budżetu Obywatelskiego określonym przez Prezydenta Miasta wraz z listą
  30 mieszkańców danego obszaru popierających tę propozycję.
 2. Do zgłoszenia propozycji projektu należy załączyć mapę lokalizacji z zaznaczonym zakresem propozycji.
 3. Formularz zgłoszenia propozycji projektu należy złożyć w formie papierowej,
  w terminie określonym w harmonogramie konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego, w Bialskim Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miasta ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, sala obsługi stanowisko nr 15, 16, 17.
 4. Rejestr propozycji projektów prowadzi Bialskie Centrum Przedsiębiorczości
  i Aktywności Obywatelskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska.

 

 • 6

 

 1. Prezydent Miasta stworzy warunki techniczne i organizacyjne do konsultowania
  z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta i jednostkami organizacyjnymi propozycji projektów, także przed ich złożeniem.
 2. Dyżury konsultacyjne będą się odbywać  w terminach zgodnych z treścią ogłoszenia o konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

 

Rozdział IV

Ocena projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

 

 • 7

 

 1. Wypełnione formularze zgłoszeń są sprawdzane pod kątem spełniania wymogów formalnych określonych w § 5 ust. 1 – 4.
 2. Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych mogą zostać uzupełnione przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od daty doręczenia wnioskodawcy informacji
  o zakresie koniecznych uzupełnień. W przypadku nie uzupełnienia zgłoszenia
  w wyznaczonym terminie, propozycja zostaje odrzucona.
 3. Równocześnie z oceną formalną prowadzona jest analiza techniczno-finansowa możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć.
 4. Za przeprowadzenie oceny formalnej i analizy techniczno-finansowej odpowiada Zespół.
 5. W przypadku niejasności dotyczących opisu projektu, Zespół zwraca
  się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.
 6. Propozycje, których wnioskodawcy nie uzupełnili o informacje pozwalające dokonać analizy techniczno-finansowej zostają odrzucone.
 7. W przypadku, gdy analiza techniczno-finansowa wskazuje, iż przedsięwzięcie jest niewykonalne, Zespół zwraca się do wnioskodawcy z propozycją wprowadzenia zmian. Modyfikacja zgłoszenia, może być dokonywana wyłącznie za zgodą wnioskodawcy.
 8. W przypadku braku zgody wnioskodawcy na wprowadzenie zmian, które zapewnią wykonalność przedsięwzięcia propozycja zostaje odrzucona.
 9. Zespół dokonujący oceny zastrzega sobie prawo modyfikacji zgłoszonej propozycji projektu w zakresie tytułu oraz skróconego opisu.
 10.  W przypadku projektów podobnych lub komplementarnych Zespół zwraca
  się do wnioskodawców z propozycją ich połączenia. Połączenie może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców.
 11.  W przypadku większej liczby zgłoszeń tego samego projektu, są one łączone
  w jeden projekt. Wnioskodawcy są o tym fakcie informowani.
 12.  Zespół dokonujący oceny, o której mowa w ust. 1 oraz analizy, o której mowa
  w ust. 3, przedkłada jej wyniki Prezydentowi Miasta wraz z wnioskami dotyczącymi wykonalności projektu oraz wstępną wyceną.

 

 

 

 

 

 1.  W przypadku zgłoszeń, które w ocenie Zespołu są niemożliwe do realizacji, analiza winna zawierać szczegółowe wyjaśnienie powodów odrzucenia propozycji projektu.
 2.  Po zatwierdzeniu wyników analizy przez Prezydenta oraz uwzględnieniu ewentualnych zmian, o których mowa w ust. 7, 9, 10 i 11, listy z propozycjami projektów zakwalifikowanymi do Budżetu Obywatelskiego oraz propozycjami projektów niespełniającymi wymogów umieszcza się na stronie bo.bialapodlaska.pl
  co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem głosowania.

 

Rozdział V

Zasady głosowania

 

 • 8

 

 1. Głosowanie na propozycje projektów zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego odbywa się w terminie określonym w harmonogramie konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
 2. Do udziału w głosowaniu nad propozycjami projektów zakwalifikowanymi
  do Budżetu Obywatelskiego uprawnione są osoby fizyczne, które w chwili glosowania mają ukończone 16 lat, spełniające wymagania określone w §4.
 1. Na udział w głosowaniu na propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego osoby małoletniej zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny wypełniając oświadczenie
  na karcie do głosowania lub potwierdzając głos internetowy.
 1. Każdy głosujący oddaje swój głos na dwie propozycje projektów na obszarze całego miasta bez względu na obszar zamieszkania, z zastrzeżeniem, że nie można oddać głosów na dwie propozycje projektów z tego samego obszaru.
 2. Głos można oddać elektronicznie na stronie www.bo.bialapodlaska.pl przez minimum 14 dni.
 3. W celu umożliwienia głosowania osobom nie posiadającym dostępu do internetu, tworzy się punkty do głosowania, w których umożliwia się oddanie głosu
  na kartach do głosowania.
 4. Wzór karty do głosowania, lista punktów do głosowania oraz terminy głosowania
  w punktach udostępnione będą jako załącznik do ostatecznej listy propozycji projektów kierowanych pod głosowanie.
 5. Dopuszcza się zorganizowanie punktu do głosowania na imprezach plenerowych organizowanych przez miasto Biała Podlaska.
 6. Za wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia głosowania odpowiada Zespół.

 

 • 9

 

Za głosy nieważne uznaje się:

 • głosy oddane kilkakrotnie na kartach do głosowania lub przez internet, czyli głosy oddane kilka razy przez tą samą osobę,
 • głosy oddane tylko na jedną propozycję,
 • głosy na kartach niekompletnych,
 • głosy na kartach niepodpisanych,
 • głosy oddane przez osoby wymienione w §4 ust. 4,

 

 • 10

 

Nie podaje się wyników cząstkowych głosowania przed jego zakończeniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

 

 • 11

 

 1. Środki otrzymują propozycje projektów, które zdobyły największą liczbę głosów na danym obszarze.
 2. Środki przyznawane są kolejnym propozycjom projektów zgodnie z ich wyceną
  i wynikiem głosowania, aż do wyczerpania środków przypadających na dany obszar.
 3. Przyznanie środków oznacza zakwalifikowanie propozycji projektu do realizacji.
 4. W przypadku propozycji projektów z jednego obszaru, które otrzymały tyle samo głosów i wobec braku środków na wykonanie wszystkich, decyzję o realizacji jednego lub kilku z nich podejmuje Prezydent Miasta.
 5. Wybrane w głosowaniu propozycje projektów zakwalifikowane do realizacji
  w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego w Białej Podlaskiej są wpisywane
  do projektu budżetu Miasta Biała Podlaska jako wydatki bieżące lub inwestycyjne
  na kolejny rok budżetowy.
 6. Informacja o zakwalifikowanych do realizacji propozycjach projektów zostanie opublikowana na stronie bialapodlaska.pl.
 7. Z chwilą wpisania do budżetu miasta projekty stają się odpowiednio zadaniami Powiatu m. Biała Podlaska lub Gminy Miejskiej Biała Podlaska.
 8. W sytuacji, kiedy po realizacji wybranych propozycji projektów z danego obszaru pozostaną wolne środki wystarczające na sfinansowanie kolejnej propozycji projektu jest ona kierowana do realizacji na zasadach jak w ust. 2.
 9. W sytuacji, kiedy po realizacji wybranych propozycji projektów z danego obszaru pozostaną wolne środki niewystarczające na sfinansowanie kolejnej propozycji projektu przechodzą one do wspólnej puli Budżetu Obywatelskiego.
 10. Jeżeli we wspólnej puli Budżetu Obywatelskiego pozostaje dostateczna ilość środków umożliwiająca sfinansowanie kolejnej propozycji projektu bez względu na obszar, to jest ona kierowana do realizacji, zgodnie z wyceną i wynikiem głosowania.
 11. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dofinansowanie ze wspólnej puli Budżetu Obywatelskiego realizacji projektów zwycięskich, których realizacja jest utrudniona z powodu niedoszacowania kosztorysu, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania nie przekracza 20 % kwoty przewidzianej na dany obszar.
 12. Środki pozostałe we wspólnej puli Budżetu Obywatelskiego po realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2, 8, 10 pozostają w budżecie miasta
  na potrzeby opracowania projektów na koleją edycję Budżetu Obywatelskiego.
 13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Prezydent Miasta Biała Podlaska.

Liczba mieszkańców i kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2019, przypadająca
na poszczególne obszary:

OBSZAR LICZBA MIESZKAŃCÓW KWOTA BUDŻETU PRZYPADAJĄCA
NA OBSZAR
1 6 271 185 000
2 13 371 303 000
3 8 263 218 000
4 1 628 107 000
5 15 225 334 000
6 3 498 138 000
7 8 103 215 000

Wykaz ulic zaliczanych do poszczególnych obszarów

 

OBSZAR 1

 

34 PUŁKU  PIECHOTY KAZIMIERZA TETMAJERA – PRZERWY
AKADEMICKA KWIATOWA
ANTONIEGO  CZECHA LEONA  KRUCZKOWSKIEGO
BARTOSZA  GŁOWACKIEGO LITERACKA
DROGA  WOJSKOWA (numery do 15) MAJORA HENRYKA  SUCHARSKIEGO
ELIZY  ORZESZKOWEJ MIECZYSŁAWA  KARŁOWICZA
FOLWARCZNA MIKOŁAJA  KOPERNIKA
FRANCISZKA  KLEEBERGA OLIMPIJCZYKÓW
FRANCISZKA UJMY OSTERWY
FRYDERYKA  CHOPINA PIĘKNA
GEN.JÓZEFA BEMA POKOJU
GLINKI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
GŁĘBOKA ROGIŃSKIEGO
HENRYKA  WIENIAWSKIEGO SŁAWACIŃSKA
HUGO  KOŁŁĄTAJA SŁOWACKIEGO
IGNACEGO  JANA  PADEREWSKIEGO STANISŁAWA MARUSARZA
J.ABRAMOWICZA STEFANA  CZARNIECKIEGO
JANA  KASPROWICZA STEFANA GRODZICKIEGO
JANA  KILIŃSKIEGO STUDENCKA
JANA  KOCHANOWSKIEGO SWORSKA
JANA  MATEJKI SZARYCH  SZEREGÓW
JANUSZA  KUSOCIŃSKIEGO SZCZYTOWA
JOACHIMA BARTOSZEWICZA TADEUSZA  SYGIETYŃSKIEGO
JÓZEFA  HALLERA TARGOWA
JÓZEFA  PONIATOWSKIEGO UNITÓW  PODLASKICH
JÓZEFATA  BŁYSKOSZA WALEREGO  WRÓBLEWSKIEGO
JULIANA  NIEMCEWICZA WARSZAWSKA (numery pow.17)
JULIANA  PRZYBOSIA WILLOWA
KAROLA  CHODKIEWICZA ZAWISZY  CZARNEGO
KAROLA  SZYMANOWSKIEGO ZGODA
KAZIMIERZA  PUŁASKIEGO ŻURAWIA

 

OBSZAR 2

 

ALEJA JANA PAWŁA  II (numery od 1 do 30 ) OKRZEI
ALINY  FEDOROWICZ OSIEDLE  SITNICKIE
ANNY JAGIELLONKI PODMIEJSKA (numery pow. 45)
AUGUSTA  FIELDORFA POPRZECZNA
BŁOGOSŁAWIONEGO  HONORATA  KOŹMIŃSKIEGO RADZIWIŁŁOWSKA
CZESŁAWA WROCZYŃSKIEGO RÓŻANA
GRUNWALDZKA SAPIEŻYŃSKA
JANA II KAZIMIERZA SITNICKA
JANA III SOBIESKIEGO STANISŁAWA TESSARO
JANOWSKA  (numery pow. 39) STEFANA BATOREGO
KAZIMIERZA  JAGIELLOŃCZYKA TEREBELSKA
KRÓLOWEJ  JADWIGI WŁADYSŁAWA  JAGIEŁŁY
KSIĘCIA  WITOLDA ZYGMUNTA  STAREGO
MARSZAŁKA  JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO (numery pow. 34) ZYGMUNTA AUGUSTA
OKOPOWA ŻYTNIA

OBSZAR 3

 

ALBERTA  CHMIELOWSKIEGO PROSTA
ALEJA JANA PAWŁA  II (numery od 31 do 154) PRZECHODNIA
ALEJA TYSIĄCLECIA (nr. nieparzyste do 9, parzyste do 22D) PRZEMYSŁOWA
ALEKSANDRA  GIERYMSKIEGO PRZESMYK
ARMII KRAJOWEJ REFORMACKA
ARTYLERYJSKA ROLNICZA
BOLESŁAWA  CHROBREGO ROMUALDA  TRAUGUTTA
BOLESŁAWA  PRUSA RZECZNA
BROWARNA RZEŹNIANA
BRZESKA SADOWA
CIASNA SPOKOJNA
CICHA SPÓŁDZIELCZA
DOLNA STANISŁAWA  MIKOŁAJCZYKA
FRANCUSKA STANISŁAWA  MIŁKOWSKIEGO
GABRIELA  NARUTOWICZA STANISŁAWA  MONIUSZKI
GARNCARSKA STANISŁAWA  OSIECKIEGO
GEN. LUDWIKA  BITTNERA ŚREDNIA
IGNACEGO  SOLARZA TADEUSZA  REJTANA
J.GLOGERA JÓZEFA BEKA
J.IGNACEGO  KRASZEWSKIEGO TOMASZA  NOCZNICKIEGO
JACKA  MALCZEWSKIEGO TURYSTYCZNA
JADWIGI  DZIUBIŃSKIEJ WACŁAWA  NARTOWSKIEGO
JAKUBA  BOJKI WANDY MADLER
JANA DĄBSKIEGO WARSZAWSKA (numery do 17)
JANOWSKA  (numery do 33) WĄSKA
JATKOWA WINCENTEGO  WITOSA
JÓZEFA  FURMANA WŁADYSŁAWA  BOWNIKA
JÓZEFA  GRUDZIŃSKIEGO WŁADYSŁAWA  REYMONTA
JULIANA  FAŁATA WOJCIECHA  KOSSAKA
KOLONIA  FRANCUSKA ZAMKOWA
KONSTANTEGO BUDKIEWICZA ZIEMOWITA
KOSMONAUTÓW ŻEROMSKIEGO
KOSYNIERÓW BRACI  HORACZYŃSKICH
KS.EDMUNDA  BARBASIEWICZA EMILII  PLATER
KS. ZBIGNIEWA BIEŃKOWSKIEGO HENRYKA  REWAKOWICZA
KS.WILSKIEGO  CIBOROWICZA IGNACEGO  PRĄDZYŃSKIEGO
LEONA  FRANKOWSKIEGO IRENY  KOSMOWSKIEJ
LIPOWA JANA  STAPIŃSKIEGO
ŁAZIENNA JANA  STYKI
ŁĄKOWA JANINY  NIEDŹWIEDZKIEJ
MARSZAŁKA  JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO (numery do 34) JANUSZA KORCZAKA
MIKOŁAJA  DZIEDZICKIEGO JÓZEFA  CHEŁMOŃSKIEGO
NOWA JÓZEFA  DWERNICKIEGO
OGRODOWA JÓZEFA  NIEĆKI
PIOTRA  SKARGI JULIUSZA KRZYŻANOWSKIEGO
PLAC  SZKOLNY  DWÓR MAKSYMILIANA  MALINOWSKIEGO
PLAC  WOJSKA  POLSKIEGO OBWODOWA
PLAC  WOLNOŚCI STANISŁAWA  DAMROSZA
POCZTOWA WACŁAWA  KOWALSKIEGO
PODMIEJSKA (numery do 45) KONSTANTEGO WALCZUKA
POLNA MARII  BRATKOWSKIEJ
PÓŁNOCNA

OBSZAR 4

 

ALEJA  SOLIDARNOŚCI LANGIEWICZA
BIAŁKA POWSTAŃCÓW
GRUNTOWA SIDORSKA (numery parzyste pow. 134, nieparzyste pow. 119)
JOACHIMA LELEWELA SIELCZYK
JÓZEFA CHŁOPICKIEGO ZAGRODOWA
KS. STANISŁAWA BRZÓSKI ‘GROTA’ ROWECKIEGO

 

OBSZAR 5

 

ADAMA  MICKIEWICZA PARKOWA
ADAMA ASNYKA PIASKOWA
ALEJA  TYSIĄCLECIA (nr nieparzyste od 21, parzyste od 26) PLAŻOWA
ALEJA JANA PAWŁA  II (numery pow. 156) PŁYWACKA
BRZOZOWA RAKOWA
CHMIELNA RYBNA
GENERAŁA  W.SIKORSKIEGO SIDORSKA (numery parzyste do 132, nieparzyste do 113)
GRABOWA SKŁADOWA
HENRYKA  SIENKIEWICZA SŁONECZNA
KĄPIELOWA SŁOWICZA
KOLEJOWA STACYJNA
LESZCZYNOWA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
LOTNICZA TADEUSZA  KOŚCIUSZKI
LUDWIKA  WARYŃSKIEGO TOROWA
ŁOMASKA (numery parzyste do 58, nieparzyste do29) WESOŁA
ŁUKASZYŃSKA WIDOK
MŁYŃSKA WŁOSKA
NA  SKARPIE MIKOŁAJA  REJA
ORZECHOWA

 

OBSZAR 6

 

ALEKSANDRA  ZELWEROWICZA PRZYJAŹNI
BOCZNA SPACEROWA
BOROWA SPORTOWA
CHŁODNA STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
CZAJKI  STACHOWICZ STEFANA  JARACZA
DALEKA STODOLNA
DOBRA ŚRODKOWA
DROGA  WOJSKOWA (numery pow. 15) TĘCZOWA
GROMADZKA TWARDA
JAGODOWA WITOROSKA
JANA  BRZECHWY WOLSKA
JULIANA  TUWIMA WSPÓLNA
KAMILA CYPRIANA  NORWIDA ZACISZNA
KLONOWA ZIELONA
KOŁOWA ZOFII  NAŁKOWSKIEJ
KOŁYCHAWA ŻWIROWA
KONCERTOWA ĆWIKLIŃSKIEJ
KRĘTA GABRIELI  ZAPOLSKIEJ
KRZYWA LUDWIKA  SOLSKIEGO
PLAC  TRZECH  KRZYŻY MAŁA
PODŁĄCZNA POGODNA
PRZELOTNA

OBSZAR 7

 

AKACJOWA STAFANA  SKOCZYLASA
BARTKA  LAS STEFANA DRZEWIECKIEGO
BARWINKOWA SZKOLNA
BOROWIKOWA SZUMOWA
BORÓWKOWA ŚWIERKOWA
CEGLANA TOPOLOWA
CIENISTA WIĄZOWA
CISOWA WIERZBOWA
CZEREŚNIOWA WINIARSKA
CZERWIŃSKIEGO WIŚNIOWA
DŁUGA WRZOSOWA
DOKUDOWSKA WYZWOLENIA
FORNALSKIEJ ZBIGNIEWA  CIOŁKOSZA
GOŁĘBIA ZIEMIAŃSKA
GÓRNA ŻWIRKI  I  WIGURY
GRABARSKA BUKOWA
GRANICZNA CZESŁAWA  TAŃSKIEGO
GRZYBOWA CZESŁAWA  WITOSZYŃSKIEGO
IGLASTA DĄBROWSKA
JAŁOWCOWA DZIKA
JANA  DŁUGOSZA GEN. JÓZEFA  SOWIŃSKIEGO
JASKÓŁCZA IGNACEGO KRASICKIEGO
JASTRZĘBIA JANA  ŻARDECKIEGO
JAŚMINOWA JARZĘBINOWA
JERZEGO BAJANA JASNA
JESIONOWA JAWOROWA
JODŁOWA JÓZEFA  MACIĄGA
KARASIA JÓZEFA  MILCARKA
KOŚCIELNA KAJETANA  SAWCZUKA
KRUCZA KALINOWA
KS.WALENTEGO  JANKOWSKIEGO KONSTANTEGO I. GAŁCZYŃSKIEGO
LISIA KORNELA  MAKUSZYŃSKIEGO
LUBELSKA KS. PIOTRA  ŚCIEGIENNEGO
LUDOWA LOTNIKÓW  PODLASKICH
ŁOMASKA (numery parzyste od 60, nieparzyste od 31) ŁUGOWA
ŁOWIECKA MARII  C.SKŁODOWSKIEJ
MIESZCZAŃSKA MARII  KONOPNICKIEJ
MOSTOWSKA MĘCZENNIKÓW  KATYNIA
OKÓLNA MODRZEWIOWA
OKRĘŻNA MORELOWA
OLSZOWA OPIEŃKOWA
PODLEŚNA PAPROCIOWA
POZIOMKOWA S.WYRZYKOWSKIEGO –„ZENONA”
ROBOTNICZA STANISŁAWA  CYWIŃSKIEGO
SARNIA STEFANII  SEMPOŁOWSKIEJ
SASANKOWA WŁADYSŁAWA  BRONIEWSKIEGO
SOBOLOWA ZAGAJNIKOWA
SOKULSKA ZAWILCOWA
SOSNOWA ZBIGNIEWA  BURZYŃSKIEGO
SOWIA