Zasady

UCHWAŁA NR VI/59/19
RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.
506), Rada Miasta Biała Podlaska uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska będącego procesem konsultacji z mieszkańcami miasta dotyczących corocznego wydatkowania wyodrębnionej na ten cel części środków z budżetu Miasta Biała Podlaska.

Definicje

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) BO – należy przez to rozumieć Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska,
2) projekcie – należy przez to rozumieć pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach BO,
3) autorze – należy przez to rozumieć osobę składającą projekt do BO,
4) mieszkańcach – należy przez to rozumieć osoby figurujące na liście uprawnionych do udziału w Budżecie Obywatelskim Białej Podlaskiej,
5) ogólnodostępności projektu – należy przez to rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców i mieszkanek Białej Podlaskiej nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach BO,
6) Zespole – należy przez to rozumieć powołany przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego,
7) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Biała Podlaska,
8) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Biała Podlaska będącą miastem na prawach powiatu.

Postanowienia ogólne

§ 3.

1. Ogólny budżet przeznaczony na dany rok w ramach BO określa Prezydent Miasta Biała Podlaska
w ogłoszeniu. (ogłoszenie Prezydenta Miasta )
2. Na potrzeby przeprowadzenia BO miasto Biała Podlaska dzieli się na 7 obszarów w sposób określony
w załączniku nr 1  do niniejszej uchwały.
3. Pulę środków przeznaczonych na BO dzieli się na 7 obszarów Miasta w następujący sposób: każdy
z 7 obszarów przypada stała kwota w wysokości 80 000 zł, pozostałą kwotę, w zaokrągleniu do pełnych
tysięcy, rozdziela się na obszary proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

§ 4.

W ramach BO finansowane są wyłącznie projekty należące do zadań własnych Miasta, wybrane w oparciu
o zasady określone w niniejszej uchwale.

§ 5.

Prezydent Miasta powołuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wchodzą przedstawiciele
Urzędu Miasta Biała Podlaska w liczbie co najmniej 5 osób.

Zasady udziału w procesie Budżetu Obywatelskiego

§ 6.

1. W BO uczestniczą mieszkańcy Białej Podlaskiej figurujący na liście uprawnionych do udziału w Budżecie
Obywatelskim Białej Podlaskiej. Lista tworzona jest na podstawie:
1) bazy danych osób zameldowanych w Mieście Biała Podlaska,
2) listy osób wpisanych do rejestru wyborców w Mieście Biała Podlaska.
2. Mieszkańcy miasta nie figurujący na liście uprawnionych do udziału w Budżecie Obywatelskim Białej
Podlaskiej mogą dopisać się do niej poprzez złożenie stosownego oświadczenia o zamieszkaniu, którego
wzór stanowi załącznik nr 2  do uchwały.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Biała Podlaska lub
w trakcie głosowania w punktach do głosowania.
4. Osoby, które nie figurują na liście uprawnionych do udziału w Budżecie Obywatelskim Białej Podlaskiej
nie mogą brać udziału w procesie BO.
5. Na udział w procesie BO osoby małoletniej zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny wypełniając
oświadczenie na karcie zgłoszeniowej, na karcie do głosowania lub potwierdzając głos internetowy.

Zgłaszanie projektów

§ 7.

1. Harmonogram procedury Budżetu Obywatelskiego, określający poszczególne jego etapy w danym roku
ustala Prezydent i podaje go do publicznej wiadomości nie później niż na 7 dni przed planowanym
rozpoczęciem procedury, publikując go na stronie internetowej.
2. Prezydent Miasta tworzy warunki techniczne i organizacyjne do konsultowania z merytorycznymi
komórkami Urzędu Miasta projektów do BO.

Wymogi formalne zgłaszanych projektów

§ 8.

1. Projekt do realizacji w ramach BO składa osoba uprawniona, o której mowa w §6, na formularzu
zgłoszenia projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 3  do uchwały.
2. Dla ważności zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, konieczne jest poparcie projektu przez mieszkańców
danego obszaru w liczbie nie mniejszej niż:
1) w obszarze pierwszym – 6 mieszkańców,
2) w obszarze drugim – 13 mieszkańców,
3) w obszarze trzecim – 8 mieszkańców,
4) w obszarze czwartym – 1 mieszkaniec,
5) w obszarze piątym – 15 mieszkańców,
6) w obszarze szóstym – 3 mieszkańców,
7) w obszarze siódmym – 8 mieszkańców.
3. Wzór listy poparcia projektu stanowi załącznik nr 4  do uchwały.
4. Do zgłoszenia należy załączyć mapę lokalizacji z zaznaczonym zakresem projektu.
5. Formularz zgłoszenia projektu należy złożyć w formie papierowej, w terminie określonym
w harmonogramie BO, w Urzędzie Miasta ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska.

Wymogi techniczno-finansowe zgłaszanych projektów

§ 9.

W ramach BO mogą być realizowane projekty, które:
1) należą do zadań własnych Miasta,
2) nie naruszają przepisów prawa, w tym prawa miejscowego,
3) nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności prawa własności/lub praw autorskich,
4) są zgodne z planami, strategiami i programami przyjętymi przez Miasto w szczególności z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
5) zakładają wytworzenie infrastruktury tylko na obszarze Miasta, na nieruchomości, co do której Prezydent ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,
6) nie będą generowały kosztów eksploatacji niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości danego
projektu,
7) spełniają kryterium ogólnodostępności,
8) spełniają kryterium celowości i gospodarności,
9) są zgodne z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod
i środków służących osiągnięciu założonych celów,
10) koszt ich realizacji mieści się w ramach finansowych przewidzianych na dany obszar,
11) obiektywnie są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego.

Zasady oceny projektów

§ 10.

1. Ocenę projektów pod względem zgodności z prawem, wykonalności technicznej oraz spełnienia kryteriów
formalnych określonych w § 8 oraz § 9, przeprowadza Zespół.
2. Zespół dla każdego projektu przygotowuje kartę oceny, której wzór stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
3. Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych mogą zostać uzupełnione przez wnioskodawcę
w terminie 7 dni od daty doręczenia wnioskodawcy informacji o zakresie koniecznych uzupełnień.
W przypadku nie uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie, projekt pozostawia się bez
rozpatrzenia.
4. W przypadku wątpliwości dotyczących zapisów projektu, a także konieczności dokonania niezbędnych
modyfikacji i zmian w projekcie, aby mógł być on zrealizowany, Zespół zwraca się do wnioskodawcy
o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.
5. Autor projektu zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia, o którym mowa w ust. 4,
udzielić informacji i wyjaśnień lub dokonać zmian w projekcie.
6. Nieudzielenie w terminie informacji i wyjaśnień, niedokonanie niezbędnych zmian w projekcie lub
niewyrażenie zgody na takie zmiany, skutkuje negatywną oceną projektu.
7. W przypadku projektów podobnych lub komplementarnych Zespół zwraca się do wnioskodawców
z propozycją ich połączenia. Połączenie może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców.
8. W przypadku uznania, w toku oceny, że koszty realizacji projektu są niedoszacowane, Zespół przedstawia
własny szacunek kosztów realizacji projektu uwzględniający wszelkie koszty nierozerwalnie związane
z jego realizacją uwzględniając w szczególności wyniki uprzednio przeprowadzonych postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących przedsięwzięć zbliżonych przedmiotowo i zakresowo
do zgłoszonego projektu.
9. Wyniki oceny projektów podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

Procedura odwoławcza

§ 11.

1. W przypadku negatywnej oceny projektu, autor może złożyć odwołanie do Prezydenta Miasta Biała
Podlaska w ciągu 7 dni od dnia jej ogłoszenia zgodnie z §10 ust. 9.
2. Prezydent rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni oraz informuje o swojej decyzji autora projektu.
3. Rozstrzygnięcie Prezydenta jest ostateczne.
4. Odwołanie wniesione po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 12.

Ostateczną listę projektów, które będą poddane pod głosowanie publikuje się na stronie internetowej.

Zasady przeprowadzania głosowania i ustalania wyników

§ 13.

Głosowanie na projekty zakwalifikowane do BO odbywa się w terminie określonym w harmonogramie
Budżetu Obywatelskiego.

§ 14.

1. Głosowanie, o którym mowa w § 13, przeprowadza się poprzez:
1) złożenie karty do głosowania, wyznaczonych punktach do głosowania,
2) wypełnienie elektronicznej wersji karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej.
2. Karta do głosowania powinna zawierać między innymi:
1) dane osobowe pozwalające na zidentyfikowanie osoby głosującej,
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
3) listę propozycji projektów,
4) instrukcję prawidłowego wypełnienia karty,
5) określenie miejsca i terminu złożenia karty,
6) zgodę rodzica lub opiekuna prawnego osoby małoletniej,
7) klauzulę informacyjną.
3. O kolejności projektów na liście do głosowania decyduje losowanie przeprowadzone przez Zespół.
4. Osoba głosująca oddaje swój głos na dwa projekty na obszarze całego miasta, z zastrzeżeniem, że
nie można oddać głosów na dwa projekty z tego samego obszaru.
5. Wybór dokonywany jest poprzez wpisanie numerów projektów w odpowiednich polach karty do
głosowania.
6. Karty do głosowania będą dostępne w punktach do głosowania oraz na stronie internetowej.
7. Listę punktów do głosowania oraz terminy głosowania w punktach podaje się do publicznej wiadomości
na stronie internetowej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem głosowania.
8. Dopuszcza się zorganizowanie tymczasowego punktu do głosowania na imprezach plenerowych
organizowanych przez miasto Biała Podlaska.
9. Głosowania trwa minimum:
1) 14 dni za pośrednictwem Internetu,
2) 10 dni na kartach do głosowania.

§ 15.

Za głosy nieważne uznaje się:
1) głosy oddane kilka razy przez tą samą osobę,
2) głosy oddane tylko na jeden projekt,
3) głosy na kartach niekompletnych,
4) głosy na kartach niepodpisanych,
5) głosy oddane przez osoby wymienione w §6 ust. 4.

§ 16.

1. Do projektu budżetu Miasta Biała Podlaska na kolejny rok budżetowy wpisuje się projekty wybrane
w procesie BO, poparte największą liczbą głosów mieszkańców.
2. Środki przyznawane są kolejnym projektom zgodnie z ich wyceną i wynikiem głosowania, aż do
wyczerpania puli środków przypadających na dany obszar.
3. Przyznanie środków oznacza zakwalifikowanie projektu do realizacji.
4. W przypadku projektów z jednego obszaru, które otrzymały tyle samo głosów i wobec braku środków na
wykonanie wszystkich, o wykonaniu decyduje losowanie przeprowadzone przez Zespół.

§ 17.

Wyniki głosowania podawane są do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej
w terminie określonym w harmonogramie Budżetu Obywatelskiego na dany rok, jednak nie później niż
w ciągu 21 dni od zakończenia głosowania.

Postanowienia końcowe

§ 18.

Nadzór nad procesem Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska sprawuje Zespół ds. Budżetu
Obywatelskiego.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.