Nowy regulamin

Regulamin Budżetu Obywatelskiego

MIASTA BIAŁA PODLASKA.

Rozdział I


Postanowienia Ogólne

§1

 1. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego, wysokość środków przewidzianych na jego realizację oraz zasady ich podziału na poszczególne obszary miasta.
 2. Budżetem Obywatelskim jest procedura wskazywania przez mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska propozycji projektów i ich wybór w głosowaniu, skutkujący sfinansowaniem inwestycji z budżetu Gminy Miejskiej Biała Podlaska lub Powiatu miasto Biała Podlaska.
 3. Celem Budżetu Obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia dyskusji o kształtowaniu najbliższego im otoczenia. Środki Budżetu Obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości życia w mieście Biała Podlaska.
 4. Na potrzeby przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska Prezydent Miasta powołuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zwany dalej „Zespołem”.
 5. Skład Zespołu oraz jego zadania określa zarządzeniem Prezydent Miasta Biała Podlaska.

§2

 1. Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane projekty należące
do zadań własnych gminy lub powiatu, możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego w zakresie:

1) estetyki i ekologii:

 • mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kwietniki);
 • zieleń (zagospodarowanie skwerów, nasadzenia drzew);
 • ścieżki edukacyjne.

2) rekreacji:

 • palce zabaw;
 • tereny sportowe i rekreacyjne;
 • ścieżki rowerowe;
 • ścieżki rekreacyjne.

3) bezpieczeństwa:

 • oświetlenie;
 • bezpieczeństwo ruchu pieszego i drogowego (np. przejścia dla pieszych);
 • montaż różnych urządzeń i instalacji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

4) remontów, modernizacji i budowy w niewielkim zakresie:

 • ulice;
 • parkingi;

 

 1. Kwota środków przeznaczonych na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Białej Podlaskiej wynosi 1 000 000 zł w każdym roku budżetowym.
 2. Na potrzeby przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasto Biała Podlaska dzieli się na 7 obszarów w sposób określony w załączniku do Regulaminu.
 3. Kwota wymieniona w § 2 ust 2 jest dzielona w następujący sposób: na każdy z 7 obszarów przypada stała kwota w wysokości 50 000 zł, a pozostałą kwotę, w zaokrągleniu do pełnych tysięcy, rozdziela się na obszary proporcjonalnie do liczby mieszkańców, według stanu zaktualizowanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed wprowadzeniem Regulaminu.
 4. Lista kwot z podziałem na obszary jest określona w załączniku do Regulaminu.
 5. W ramach kwoty Budżetu Obywatelskiego przypadającej na każdy obszar, środki mogą zostać przeznaczone na jeden lub kilka propozycji projektów, które uzyskają największe poparcie wśród osób głosujących na danym obszarze.
 6. Dopuszcza się realizację wspólnych projektów dla dwóch lub więcej obszarów, udział poszczególnych obszarów w kosztach realizacji inwestycji jest proporcjonalny do liczby mieszkańców.
 7. Wdrażanie Budżetu Obywatelskiego zostanie poprzedzone akcją informacyjną prowadzoną przez Urząd Miasta Biała Podlaska.

§3

Nieruchomość, na której zaplanowana jest realizacja projektu musi spełniać następujące warunki:

1) stanowi mienie Gminy Miejskiej Biała Podlaska nieobciążone na rzecz osób trzecich,
2) nie jest częścią lokalizacji strategicznej z punktu widzenia miasta,
3) nie jest terenem samorządowej placówki oświatowej, na którym realizowany jest lub był projekt zwycięski, wybrany w trzech poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział II

Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego

§4

 1. Propozycję projektu do realizacji na danym obszarze w ramach budżetu obywatelskiego miasta Biała Podlaska, może składać osoba fizyczna, która w chwili jego złożenia ma ukończony 16 rok życia, zamieszkała w Białej Podlaskiej, z wyłączeniem:

1) pracowników Urzędu Miasta Biała Podlaska,
2) dyrektorów i pracowników samorządowych placówek oświatowych, jeżeli projekt zlokalizowany jest na terenie ich placówki,
3) dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych podległych miastu, jeżeli projekt zlokalizowany jest na terenie ich jednostki.

 1. Dla ważności zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, konieczne jest poparcie propozycji przez co najmniej 30 mieszkańców danego obszaru oraz dyrektora placówki oświatowej lub zarządcy terenu jednostki organizacyjnej podległej miastu, jeżeli projekt zlokalizowany jest na terenie danej jednostki.
 2. Propozycje projektów zgłaszane są na formularzu zgłoszenia propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego wraz z listą 30 mieszkańców danego obszaru popierających tę propozycję.
 3. Do zgłoszenia propozycji projektu należy załączyć kosztorys uproszczony oraz mapę z zaznaczonym zakresem propozycji.
 4. Wzór formularza zgłoszenia propozycji projektu udostępniony będzie jako załącznik do informacji o terminie naboru propozycji projektów.
 5. Informację o terminie naboru propozycji projektów wraz z formularzem propozycji projektu, formularzem kosztorysu oraz formularzem listy poparcia zamieszcza się na stronie www.bo.bialapodlaska.pl co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem naboru.
 6. Formularz zgłoszenia propozycji projektu należy złożyć w formie papierowej w Bialskim Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej ul.Łazienna 3, 21-500 Biała Podlaska.
 7. Rejestr propozycji projektów prowadzi Bialskie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej, ul. Łazienna 3, 21-500 Biała Podlaska.

§5

 1. Prezydent Miasta stworzy warunki techniczne i organizacyjne do konsultowania z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta i jednostkami organizacyjnymi propozycji projektów, także przed ich złożeniem.
 2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, należą do zadań Zespołu, o którym mowa § 1 ust. 4.
 3. Terminy konsultacji umieszcza się na stronie bo.bialapodaska.pl w pierwszym dniu naboru.

Rozdział III

Ocena projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

§6

 1. Wypełnione formularze zgłoszeń są sprawdzane pod kątem spełniania wymogów formalnych określonych w § 4 ust 1-4.
 2. Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych mogą zostać uzupełnione przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od daty doręczenia wnioskodawcy informacji o zakresie koniecznych uzupełnień. W przypadku nie uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie, propozycja zostaje odrzucona.
 3. Równocześnie z oceną formalną prowadzona jest analiza techniczno-finansowa możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć.
 4. Za przeprowadzenie oceny formalnej i analizy techniczno-finansowej odpowiada Zespół.
 5. W przypadku niejasności dotyczących opisu projektu, Zespół zwraca się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.
 6. Propozycje, których wnioskodawcy nie uzupełnili o informacje pozwalające dokonać analizy techniczno-finansowej zostają odrzucone.
 7. W przypadku, gdy analiza techniczno-finansowa wskazuje, iż przedsięwzięcie jest niewykonalne, Zespół zwraca się do wnioskodawcy z propozycją wprowadzenia zmian. Modyfikacja zgłoszenia, może być dokonywana wyłącznie za zgodą wnioskodawcy.
 8. W przypadku braku zgody wnioskodawcy na wprowadzenie zmian, które zapewnią wykonalność przedsięwzięcia propozycja zostaje odrzucona.
 9. W przypadku projektów podobnych lub komplementarnych Zespół zwraca się do wnioskodawców z propozycją ich połączenia. Połączenie może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców.
 10. W przypadku większej liczby zgłoszeń tego samego projektu, są one łączone w jeden projekt. Wnioskodawcy są o tym fakcie informowani.
 11. Zespół dokonujący oceny, o której mowa w ust 1 oraz analizy, o której mowa w ust 3, przedkłada jej wyniki Prezydentowi Miasta wraz z wnioskami dotyczącymi wykonalności projektu, jego wyceną i możliwym terminem realizacji.
 12. W przypadku zgłoszeń, które w ocenie Zespołu są niemożliwe do realizacji, analiza winna zawierać szczegółowe wyjaśnienie powodów odrzucenia propozycji projektu.
 13. Po zatwierdzeniu wyników analizy przez Prezydenta, listy z propozycjami projektów w podziale na spełniające i niespełniające wymogów umieszczane są niezwłocznie po weryfikacji na stronie bo.bialapodlaska.pl .
 14. Propozycje projektów, które pomyślnie przeszły ocenę formalną oraz analizę techniczno-finansową, stanowią wstępną listę projektów zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego.
 15. Po uwzględnieniu ewentualnych zmian, o których mowa w ust. 7, 8, 9 i 10, Prezydent Miasta ogłasza ostateczną listę propozycji projektów zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego w podziale na poszczególne obszary wraz z ich kosztem określonym wg wyceny, o której mowa w ust. 11.

Rozdział IV

Zasady głosowania

§7

 1. Głosowanie, nad propozycjami projektów zakwalifikowanymi do Budżetu Obywatelskiego, ogłasza Prezydent Miasta wyznaczając jego termin na dzień przypadający nie wcześniej niż 7 dni od dnia opublikowania listy projektów, o której mowa w § 6 ust. 15.
 2. Do udziału w głosowaniu nad propozycjami projektów zakwalifikowanymi do Budżetu Obywatelskiego uprawnione są osoby fizyczne, które w chwili głosowania mają ukończony 16 rok życia zamieszkałe w Białej Podlaskiej
 3. Każdy głosujący spełniający wymogi jak w ust. 2, oddaje swój głos na dwie propozycje projektów na obszarze całego miasta bez względu na obszar zamieszkania. Z zastrzeżeniem, że nie można oddać głosów na dwie propozycje projektów z tego samego obszaru.
 4. Głos można oddać elektronicznie na stronie www.bo.bialapodlaska.pl przez minimum 14 dni, licząc od dnia, o którym mowa w ust. 1.
 5. W celu umożliwienia głosowania osobom nie posiadającym dostępu do internetu, tworzy się punkty do głosowania, w których umożliwia się oddanie głosu na kartach do głosowania przez minimum 7 dni, licząc od dnia, o którym mowa w ust. 1.
 6. Wzór karty do głosowania, lista punktów oraz terminy głosowania w punktach udostępnione będą jako załącznik do ostatecznej listy propozycji projektów kierowanych pod głosowanie.
 7. Za wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia głosowania odpowiada Zespół.

§8

Za głosy nieważne uznaje się:

1) głosy oddane kilkakrotnie na kartach do głosowania lub przez internet, czyli głosy oddane kilka razy przez tą samą osobę,
2) głosy oddane tylko na jedną propozycję,
3) głosy na kartach niekompletnych,
4) głosy na kartach niepodpisanych,
5) głosy z adresem zamieszkania poza miastem Biała Podlaska,
6) głosy oddane przez osoby poniżej 16 roku życia.

§9

Nie podaje się wyników cząstkowych głosowania przed jego zakończeniem.

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

§10

 1. Środki otrzymują propozycje, które zdobyły największą liczbę głosów na danym obszarze.
 2. Środki przyznawane są kolejnym propozycjom projektów zgodnie z ich wyceną i wynikiem głosowania, aż do wyczerpania środków przypadających na dany obszar.
 3. Przyznanie środków oznacza zakwalifikowanie propozycji projektu do realizacji.
 4. W przypadku propozycji projektów z jednego obszaru, które otrzymały tyle samo głosów i wobec braku środków na wykonanie wszystkich, decyzję o realizacji jednego lub kilku z nich podejmuje Prezydent Miasta.
 5. Wybrane w głosowaniu propozycje projektów zakwalifikowane do realizacji w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego w Białej Podlaskiej są wpisywane do projektu budżetu Miasta Biała Podlaska jako inwestycje na kolejny rok budżetowy.
 6. Informacja o zakwalifikowanych do realizacji propozycjach projektów zostanie opublikowana na stronie bo.bialapodlaska.pl.
 7. Projekty z chwilą wpisania do budżetu miasta stają się zadaniami Powiatu m. Biała Podlaska lub Gminy Miejskiej Biała Podlaska.
 8. W sytuacji, kiedy po realizacji wybranych propozycji projektów z danego obszaru pozostaną wolne środki wystarczające na sfinansowanie kolejnej propozycji projektu jest ona kierowana do realizacji na zasadach jak w ust. 2, z zastrzeżeniem, że realizacja propozycji jest możliwa w tym samym roku budżetowym.
 9. W sytuacji, kiedy po realizacji wybranych propozycji projektów z danego obszaru pozostaną wolne środki niewystarczające na sfinansowanie kolejnej propozycji projektu przechodzą one do wspólnej puli Budżetu Obywatelskiego.
 10. Jeżeli we wspólnej puli Budżetu Obywatelskiego pozostaje dostateczna ilość środków umożliwiająca sfinansowanie kolejnej propozycji projektu bez względu na obszar, to jest ona kierowana do realizacji ze wspólnej puli Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z wyceną i wynikiem głosowania, z zastrzeżeniem, że realizacja propozycji jest możliwa w tym samym roku budżetowym.
 11. Środki pozostałe po realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2, 8, 10 wracają do budżetu miasta.
 12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Prezydent Miasta Biała Podlaska.

Załącznik do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska.

7 obszarów Miasta Biała Podlaska wprowadzonych na potrzeby przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego:

podzial_na_obszary

Liczba mieszkańców i kwota przypadająca na poszczególne obszary:

OBSZAR LICZBA MIESZKAŃCÓW KWOTA BUDŻETU PRZYPADAJĄCA NA OBSZAR
1 6 330 123 000
2 13 191 202 000
3 8 347 146 000
4 1 635 69 000
5 15 310 226 000
6 3 458 90 000
7 8 182 144 000

 

Wykaz ulic zaliczanych do poszczególnych obszarów

OBSZAR 1 

34 PUŁKU PIECHOTY
AKADEMICKA
ANTONIEGO CZECHA
BARTOSZA GŁOWACKIEGO
DROGA WOJSKOWA (numery do 15)
ELIZY ORZESZKOWEJ
FOLWARCZNA
GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA
FRANCISZKA UJMY
FRYDERYKA CHOPINA
GEN.JÓZEFA BEMA
GLINKI
GŁĘBOKA
HENRYKA WIENIAWSKIEGO
HUGONA KOŁŁĄTAJA
IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
JANA MAKARUKA
JULIANA ABRAMOWICZA
JANA KASPROWICZA
JANA KILIŃSKIEGO
JANA KOCHANOWSKIEGO
JANA MATEJKI
JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
JOACHIMA BARTOSZEWICZA
JÓZEFA HALLERA
JÓZEFA PONIATOWSKIEGO
JÓZEFATA BŁYSKOSZA
JULIANA NIEMCEWICZA
JULIANA PRZYBOSIA
JANA KAROLA CHODKIEWICZA
KAROLA SZYMANOWSKIEGO
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
KAZIMIERZA TETMAJERA – PRZERWY
KWIATOWA
LEONA KRUCZKOWSKIEGO
LITERACKA
MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO
MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA
MIKOŁAJA KOPERNIKA
OLIMPIJCZYKÓW
JULIUSZA OSTERWY
PIĘKNA
POKOJU
ROMANA ROGIŃSKIEGO
ROMANA DMOWSKIEGO
SŁAWACIŃSKA
JULIUSZA SŁOWACKIEGO
SPACEROWA
STANISŁAWA MARUSARZA
STEFANA CZARNIECKIEGO
STEFANA GRODZICKIEGO
STUDENCKA
SWORSKA
SZARYCH SZEREGÓW
SZCZYTOWA
TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO
TARGOWA
UNITÓW PODLASKICH
WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO
WARSZAWSKA (numery powyżej 17 )
WILLOWA
ZAWISZY CZARNEGO
ZGODA
ŻURAWIA

OBSZAR 2

ALEJA JANA PAWŁA II (numery 1 – 30)
ALINY FEDOROWICZ
ANNY JAGIELLONKI
AUGUSTA FIELDORFA
BŁOGOSŁAWIONEGO HONORATA KOŹMIŃSIEGO
CZESŁAWA WROCZYŃSKIEGO
GRUNWALDZKA
JANA II KAZIMIERZA
JANA III SOBIESKIEGO
JANOWSKA (numery od 39)
KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA
KRÓLOWEJ JADWIGI
KSIĘCIA WITOLDA
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (nr powyżej 34)
OKOPOWA
STEFANA OKRZEI
OSIEDLE SITNICKIE
PODMIEJSKA (numery powyżej 45)
POPRZECZNA
RADZIWIŁŁOWSKA
RÓŻANA
SAPIEŻYŃSKA
SITNICKA
STEFANA BATOREGO
TEREBELSKA
WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
ZYGMUNTA AUGUSTA
ZYGMUNTA STAREGO
ŻYTNIA

OBSZAR 3

ANIELI WALEWSKIEJ
ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
ALEJA JANA PAWŁA II ( numery 31 – 154)
ALEJA TYSIĄCLECIA (nieparzyste do 9 i parzyste do 22D)
ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO
ARMII KRAJOWEJ
ARTYLERYJSKA
KS. ZIGNIEWA BIEŃKOWSKIEGO
BOLESŁAWA CHROBREGO
BOLESŁAWA PRUSA
BRACI HORACZYŃSKICH
BROWARNA
BRZESKA
CIASNA
CICHA
DOLNA
EMILII PLATER
FRANCUSKA
GABRIELA NARUTOWICZA
GARNCARSKA
GEN. LUDWIKA BITTNERA
HALINY ŁUCZYCKIEJ
HENRYKA REWAKOWICZA
IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO
IGNACEGO SOLARZA
IRENY KOSMOWSKIEJ
JANA GLOGERA
JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO
JACKA MALCZEWSKIEGO
JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ
JAKUBA BOJKI
JANA STAPIŃSKIEGO
JANA STYKI
JANA DĄBSKIEGO
JANINY NIEDŹWIEDZKIEJ
JANOWSKA (numery do 33)
JANUSZA KORCZAKA
JATKOWA
JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO
JÓZEFA DWERNICKIEGO
JÓZEFA FURMANA
JÓZEFA GRUDZIŃSKIEGO
JÓZEFA NIEĆKI
JULIANA FAŁATA
JULIUSZA KRZYŻANOWSKIEGO
KONSTANTEGO WALCZUKA
KOLONIA FRANCUSKA
KONSTANTEGO ROMUALDA BUDKIEWICZA
KOSMONAUTÓW
KOSYNIERÓW
KS.EDMUNDA BARBASIEWICZA
KS.WILSKIEGO CIBOROWICZA
LEONA FRANKOWSKIEGO
LIPOWA
ŁAZIENNA
ŁĄKOWA
MAKSYMILIANA MALINOWSKIEGO
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (nr do 34)
MIKOŁAJA DZIEDZICKIEGO
NOWA
OBWODOWA
OGRODOWA
PIOTRA SKARGI
PLAC SZKOLNY DWÓR
PLAC WOJSKA POLSKIEGO
PLAC WOLNOŚCI
POCZTOWA
PODMIEJSKA (nr do 45)
POLNA
PÓŁNOCNA
PROSTA
PRZECHODNIA
PRZEMYSŁOWA
PRZESMYK
REFORMACKA
ROLNICZA
ROMUALDA TRAUGUTTA
RZECZNA
RZEŹNIANA
SADOWA
SPOKOJNA
SPÓŁDZIELCZA
STANISŁAWA DAMROSZA
STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA
STANISŁAWA MIŁKOWSKIEGO
STANISŁAWA MONIUSZKI
STANISŁAWA OSIECKIEGO
ŚREDNIA
TADEUSZA REJTANA
TADEUSZA REKA
TOMASZA NOCZNICKIEGO
TURYSTYCZNA
WACŁAWA NARTOWSKIEGO
WANDY MADLER
WARSZAWSKA (nr 1 – 17)
WĄSKA
WINCENTEGO WITOSA
WŁADYSŁAWA BOWNIKA
WŁADYSŁAWA KOWALSKIEGO
WŁADYSŁAWA REYMONTA
WOJCIECHA KOSSAKA
ZAMKOWA
ZIEMOWITA
ŻEROMSKIEGO

OBSZAR 4

ALEJA SOLIDARNOŚCI
BIAŁKA
GRUNTOWA
JOACHIMA LELEWELA
JÓZEFA CHŁOPICKIEGO
KS. STANISŁAWA BRZÓSKI
MARIANA LANGIEWICZA
POWSTAŃCÓW
SIDORSKA (od ul. Brzegowej do granicy miasta numery parzyste od 134 i nieparzyste od 119)
SIELCZYK
ZAGRODOWA

OBSZAR 5

ADAMA ASNYKA
ADAMA MICKIEWICZA
ALEJA JANA PAWŁA II (numery powyżej 156)
ALEJA TYSIĄCLECIA (numery nieparzyste od 21 i parzyste od 26)
BRZOZOWA
CHMIELNA
GENERAŁA W.SIKORSKIEGO
GRABOWA
HENRYKA SIENKIEWICZA
KĄPIELOWA
KOLEJOWA
LESZCZYNOWA
LOTNICZA
LUDWIKA WARYŃSKIEGO
ŁOMASKA (parzyste do 58 nieparzyste do 29)
ŁUKASZYŃSKA
MIKOŁAJA REJA
MŁYŃSKA
NA SKARPIE
ORZECHOWA
PARKOWA
PIASKOWA
PLAŻOWA
PŁYWACKA
RAKOWA
RYBNA
SIDORSKA (od ul. Kolejowej do ul. Brzegowej numery parzyste do 132 i nieparzyste do 113)
SKŁADOWA
SŁONECZNA
SŁOWICZA
STACYJNA
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
TADEUSZA KOŚCIUSZKI
TOROWA
WESOŁA
WIDOK
WŁOSKA

OBSZAR 6

ALEKSANDRA ZELWEROWICZA
BOCZNA
BOROWA
CHŁODNA
IZABELI CZAJKI STACHOWICZ
MIECZYSŁAWY ĆWIKLIŃSKIEJ
DALEKA
DOBRA
DROGA WOJSKOWA (numery powyżej 15)
GABRIELI ZAPOLSKIEJ
GROMADZKA
JAGODOWA
JANA BRZECHWY
JULIANA TUWIMA
CYPRIANA KAMILA NORWIDA
KLONOWA
KOŁOWA
KOŁYCHAWA
KONCERTOWA
KRĘTA
KRZYWA
LUDWIKA SOLSKIEGO
MAŁA
PLAC TRZECH KRZYŻY
PODŁĄCZNA
POGODNA
PRZELOTNA
PRZYJAŹNI
SPORTOWA
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
STEFANA JARACZA
STODOLNA
ŚRODKOWA
TĘCZOWA
TWARDA
WITOROSKA
WOLSKA
WSPÓLNA
ZACISZNA
ZIELONA
ZOFII NAŁKOWSKIEJ
ŻWIROWA

OBSZAR 7

AKACJOWA
BARTKA LAS
BARWINKOWA
BOROWIKOWA
BORÓWKOWA
BUKOWA
CEGLANA
CIENISTA
CISOWA
CZEREŚNIOWA
JANA CZERWIŃSKIEGO
CZESŁAWA TAŃSKIEGO
CZESŁAWA WITOSZYŃSKIEGO
DĄBROWSKA
DŁUGA
DOKUDOWSKA
DZIKA
MAŁGORZATY FORNALSKIEJ
GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO
GOŁĘBIA
GÓRNA
GRABARSKA
GRANICZNA
GRZYBOWA
IGLASTA
IGNACEGO KRASICKIEGO
JAŁOWCOWA
JANA DŁUGOSZA
JANA ŻARDECKIEGO
JARZĘBINOWA
JASKÓŁCZA
JASNA
JASTRZĘBIA
JAŚMINOWA
JAWOROWA
JERZEGO BAJANA
JESIONOWA
JODŁOWA
JÓZEFA MACIĄGA
JÓZEFA MILCARKA
KAJETANA SAWCZUKA
KALINOWA
KARASIA
KONSTANTEGO I. GAŁCZYŃSKIEGO
KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
KOŚCIELNA
KRUCZA
KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO
KS.WALENTEGO JANKOWSKIEGO
LISIA
LOTNIKÓW PODLASKICH
LUBELSKA
LUDOWA
ŁOMASKA (nr parzyste od 60, nieparzyste od 31)
ŁOWIECKA
ŁUGOWA
MARII C.SKŁODOWSKIEJ
MARII KONOPNICKIEJ
MĘCZENNIKÓW KATYNIA
MIESZCZAŃSKA
MODRZEWIOWA
MORELOWA
MOSTOWSKA
OKÓLNA
OKRĘŻNA
OLSZOWA
OPIEŃKOWA
PAPROCIOWA
PODLEŚNA
POZIOMKOWA
ROBOTNICZA
ZENONA WYRZYKOWSKIEGO
SARNIA
SASANKOWA
SOBOLOWA
SOKULSKA
SOSNOWA
SOWIA
STEFANA SKOCZYLASA
STANISŁAWA CYWIŃSKIEGO
STEFANA DRZEWIECKIEGO
STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ
SZKOLNA
SZUMOWA
ŚWIERKOWA
TOPOLOWA
WIĄZOWA
WIERZBOWA
WINIARSKA
WIŚNIOWA
WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
WRZOSOWA
WYZWOLENIA
ZAGAJNIKOWA
ZAWILCOWA
ZBIGNIEWA BURZYŃSKIEGO
ZBIGNIEWA CIOŁKOSZA
ZIEMIAŃSKA
ZŁOTA
ŻWIRKI I WIGURY