Regulamin

Regulamin Budżetu Obywatelskiego
Miasta Biała Podlaska na rok 2017

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska zwany dalej Regulaminem określa zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego, wysokość środków przewidzianych na jego realizację oraz zasady ich podziału na poszczególne obszary miasta.
 2. Budżetem Obywatelskim jest procedura wskazywania przez mieszkańców Białej Podlaskiej propozycji projektów i ich wybór w głosowaniu, skutkujący sfinansowaniem inwestycji
  z budżetu Miasta Biała Podlaska.
 3. Celem Budżetu Obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia dyskusji o kształtowaniu najbliższego im otoczenia. Środki Budżetu Obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości życia mieszkańców Białej Podlaskiej.
 4. Na potrzeby przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Prezydent Miasta powołuje Zespół
  Budżetu Obywatelskiego zwany dalej Zespołem.
 5. Skład Zespołu oraz jego zadania określa zarządzeniem Prezydent Miasta Biała Podlaska.

§ 2

 1. Ze środków Budżetu Obywatelskiego są finansowane projekty należące
do zadań własnych gminy lub powiatu, możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego w zakresie:
  estetyki i ekologii:

  • mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kwietniki);
  • zieleń (zagospodarowanie skwerów, nasadzenia drzew);
  • ścieżki edukacyjne.

  rekreacji:

  • place zabaw;
  • tereny sportowe i rekreacyjne;
  • ścieżki rowerowe;
  • ścieżki rekreacyjne.

  bezpieczeństwo:

  • oświetlenie;
  • bezpieczeństwo ruchu pieszego i drogowego (np. przejścia dla pieszych);
  • montaż różnych urządzeń i instalacji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

  remont, modernizacja i budowa w niewielkim zakresie:

  • ulice;
  • parkingi;
  • chodniki.
 2. W przypadku projektów, które wymagają lokalizacji na określonej nieruchomości, musi ona stanowić mienie Gminy Miejskiej Biała Podlaska nieobciążone na rzecz osób trzecich.
 3. Przewidywana wielkość środków przeznaczonych na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Białej Podlaskiej wynosi w roku budżetowym 2017 kwotę 1 000 000,00 zł.
 4. Na potrzeby przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego dzieli się miasto Biała Podlaska na 7 obszarów w sposób określony w załączniku do Regulaminu.
 5. Kwota wymieniona w § 2 ust 3 jest dzielona w następujący sposób: na każdy z 7 obszarów przypada stała kwota w wysokości 50 000 zł, a pozostałą kwotę, w zaokrągleniu
  do pełnych tysięcy, rozdziela się na obszary proporcjonalnie do liczby mieszkańców, według stanu na 20 grudnia roku poprzedzającego procedurę przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego. Lista kwot z podziałem na obszary jest określona w załączniku do Regulaminu.
 6. W ramach kwoty Budżetu Obywatelskiego przypadającej na każdy obszar, środki mogą zostać przeznaczone na jeden lub kilka propozycji projektów, które uzyskają największe poparcie wśród osób głosujących na danym obszarze.
 7. Dopuszcza się realizację wspólnych projektów dla dwóch lub więcej obszarów, udział poszczególnych obszarów w kosztach realizacji inwestycji proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
 8. Wdrażanie Budżetu Obywatelskiego zostanie poprzedzone akcją informacyjną prowadzoną przez Urząd Miasta Biała Podlaska.

Rozdział II

Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego

§ 3

 1. Propozycję projektu do realizacji na danym obszarze w ramach budżetu obywatelskiego miasta Biała Podlaska, może składać osoba fizyczna, która w chwili jego złożenia ma ukończony 16 rok życia zamieszkała w Białej Podlaskiej na terenie danego obszaru.
 2. Dla ważności zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, konieczne jest poparcie propozycji przez co najmniej 30 mieszkańców danego obszaru.
 3. Propozycje projektów zgłaszane są na formularzu zgłoszenia propozycji projektu
  do Budżetu Obywatelskiego wraz z listą 30 mieszkańców Białej Podlaskiej popierających tę propozycję.
 4. Wzór formularza zgłoszenia propozycji projektu udostępniony będzie jako załącznik
  do informacji o terminie naboru propozycji projektów.
 5. Informację o terminie naboru propozycji projektów wraz z formularzem propozycji projektu oraz formularzem listy poparcia zamieszcza się na stronie Urzędu Miasta Biała Podlaska 7 dni przed rozpoczęciem naboru.
 6. Formularz wniosku w sprawie zgłoszenia propozycji projektu należy złożyć w formie papierowej w Bialskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Łazienna 3, 21-500 Biała Podlaska.
 7. Rejestr propozycji projektów prowadzi Bialskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Łazienna 3, 21-500 Biała Podlaska.

§ 4

 1. Prezydent Miasta stworzy warunki techniczne i organizacyjne do konsultowania z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta i jednostkami organizacyjnymi propozycji projektów, także przed ich złożeniem.
 2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, należą do zadań Zespołu, o którym mowa § 1 ust. 4

Rozdział III

Ocena projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

§ 5

 1. Wypełnione formularze zgłoszeń są sprawdzane pod kątem spełniania wymogów formalnych określonych w § 3 ust 1-5.
 2. Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych mogą zostać uzupełnione przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od daty doręczenia wnioskodawcy informacji o zakresie koniecznych uzupełnień. W przypadku nie uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie, propozycja zostaje odrzucona.
 3. Forma korespondencji określonej w ust. 2: drogą e-mailową na adres bo@bialapodlaska.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Bialskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Łazienna 3, 21-500 Biała Podlaska, pod uwagę będzie brana data wpływu do BCWP
 4. Za przeprowadzanie oceny formalnej odpowiedzialny jest Zespół o którym mowa §1 ust. 4.
 5. Lista propozycji z informacją o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów formalnych publikowana jest niezwłocznie po weryfikacji na portalu bo.bialapodlaska.pl.

§ 6

 1. Zgłoszenia spełniające wymogi formalne przekazywane są Zespołowi ds. Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska, w celu dokonania techniczno-finansowej analizy możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć.
 2. W przypadku niejasności dotyczących opisu projektu, sekretarz Zespołu zwraca się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.
 3. Propozycje, których wnioskodawcy nie uzupełnili o informacje pozwalające dokonać analizy techniczno-finansowej zostają odrzucone. Informacja o tym fakcie
  jest zamieszczana na liście, o której mowa w § 5 ust. 5.
 4. W przypadku, gdy analiza techniczno-finansowa wskazuje, iż przedsięwzięcie jest niewykonalne, Zespół zwraca się do wnioskodawcy z propozycją wprowadzenia zmian. Modyfikacja zgłoszenia, może być dokonywana wyłącznie za zgodą wnioskodawcy. W przypadku braku zgody na wprowadzenie zmian, które zapewnią wykonalność przedsięwzięcia zastosowanie ma ust. 3 niniejszego paragrafu.
 5. W przypadku projektów podobnych lub komplementarnych Zespół zwraca się do wnioskodawców z propozycją ich połączenia. Połączenie może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców.
 6. W przypadku większej liczby zgłoszeń tego samego projektu, są one łączone w jeden projekt. Wnioskodawcy są o tym fakcie informowani.
 7. Zespół dokonujący analizy, o której mowa w ust 1, przedkłada jej wyniki Prezydentowi Miasta wraz z wnioskami dotyczącymi wykonalności projektu, jego wyceną i możliwym terminem realizacji. W przypadku zgłoszeń, które w ocenie Zespołu są niemożliwe do realizacji, informacja musi zawierać szczegółowe wyjaśnienie powodów.
 8. Po zatwierdzeniu wyników analizy przez Prezydenta, propozycje projektów w podziale
  na poszczególne obszary zamieszczane na liście, o której mowa w § 5 ust. 5.
 9. Zgłoszenia dotyczące każdego z obszarów, które pomyślnie przeszły ocenę formalną
  oraz analizę techniczno-finansową, stanowią wstępną listę projektów zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego.
 10. Po uwzględnieniu ewentualnych zmian, o których mowa w ust. 4, 5 i 6, Prezydent Miasta ogłasza ostateczną listę propozycji projektów zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego dla każdego obszaru wraz z ich kosztem określonym wg wyceny, o której mowa w ust. 7.
 11. Listy, o których mowa w ust. 10, publikowane są w sposób określony w § 5 ust. 5.

Rozdział IV

Zasady głosowania

§ 7

 1. Głosowanie, nad propozycjami projektów zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego, zarządza Prezydent Miasta wyznaczając jego termin na dzień przypadający nie wcześniej niż 14 dni od dnia opublikowania list projektów, o których mowa w § 6 ust. 10 dla wszystkich obszarów.
 2. Do udziału w głosowaniu na propozycje projektów zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego uprawnione są osoby fizyczne, zamieszkałe w Białej Podlaskiej,
  które w chwili głosowania mają ukończony 16 rok życia .
 3. Każdy głosujący spełniający wymogi jak w ust. 2, może oddać swój głos na dwie propozycje projektów na obszarze całego miasta bez względu na obszar zamieszkania.
  Z zastrzeżeniem, że nie można oddać głosów na dwie propozycje projektów z tego samego obszaru.
 4. Głosowanie odbywa się elektronicznie na portalu Biała Podlaska przez minimum 14 dni, licząc od dnia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, że z tej opcji nie mogą skorzystać mieszkańcy Białej Podlaskiej nie posiadający nr PESEL.
 5. W celu umożliwienia głosowania osobom nie posiadającym dostępu do internetu, tworzy
  się punkty do głosowania, w których umożliwia się oddanie głosu na kartach
  do głosowania.
 6. Wzór karty do głosowania, lista punktów oraz terminy głosowania w punktach udostępnione będą jako załącznik do ostatecznej listy propozycji projektów kierowanych pod głosowanie.
 7. Za wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia głosowania odpowiada Zespół.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Środki otrzymują propozycje, które zdobyły największą liczbę głosów na danym obszarze.
 2. Środki przyznawane są kolejnym propozycjom projektów zgodnie z ich wyceną, aż do wyczerpania środków przypadających na dany obszar.
 3. Przyznanie środków oznacza zakwalifikowanie propozycji projektu do realizacji.
 4. W sytuacji, kiedy po realizacji wybranych propozycji projektów pozostaną wolne środki wystarczające na sfinansowanie kolejnej propozycji projektu z listy, jest on kierowany
  do realizacji.
 5. Środki pozostałe po realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2, w kwocie nie mniejszej niż 500 zł w zaokrągleniu do pełnych setek złotych powiększają pulę Budżetu Obywatelskiego danego obszaru na kolejny rok.
 6. W przypadku gdy środki pozostałe po realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2 nie przekraczają 500 zł wracają do budżetu miasta.
 7. W przypadku propozycji projektów, które otrzymały tyle samo głosów i wobec braku środków na realizację obu, wybiera się tę z większą kwotą wyceny, o ile nie przekracza ona puli środków dla danego obszaru, o której mowa w § 2 ust 5.
 8. Wybrane w głosowaniu propozycje projektów zakwalifikowane do realizacji w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego w Białej Podlaskiej są wpisywane do projektu budżetu Miasta Biała Podlaska jako inwestycje na kolejny rok budżetowy.
 9. Informacja o zakwalifikowanych do realizacji propozycjach projektów zostanie opublikowana w sposób określony w § 5 ust. 5.
 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Prezydent Miasta Biała Podlaska.

Załącznik
do Regulamin Budżetu Obywatelskiego
Miasta Biała Podlaska na rok 2017

 1. Kwota środków przeznaczonych na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska wynosząca 1 000 000,00 zł w roku budżetowym 2017 zostanie podzielona na poszczególne obszary w następujący sposób:
  1) Kwota stała przypadająca na każdy obszar w wysokości 50 000 zł
  2) Kwota pozostała rozdzielana jest na poszczególne obszary proporcjonalnie do liczby mieszkańców 650 000 zł
 2. Na potrzeby przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasto Biała Podlaska dzieli się na 7 obszarów w następujący sposób:podzial_na_obszary
 3. Kwota przypadająca na poszczególne obszary
  OBSZAR LICZBA MIESZKAŃCÓW KWOTA BUDŻETU PRZYPADAJĄCA
  NA OBSZAR
  1 6 341 123 000
  2 13 110 200 000
  3 8 096 143 000
  4 1 548 68 000
  5 15 902 232 000
  6 3 469 90 000
  7 8 174 144 000
 4. Wykaz ulic zaliczanych do poszczególnych obszarów
  1) Obszar nr 1

  NAZWY ULIC
  34 PUŁKU PIECHOTY
  AKADEMICKA
  ANTONIEGO CZECHA
  BARTOSZA GŁOWACKIEGO
  DROGA WOJSKOWA
  ELIZY ORZESZKOWEJ
  FOLWARCZNA
  FRANCISZKA KLEEBERGA
  FRANCISZKA UJMY
  FRYDERYKA CHOPINA
  GEN.JÓZEFA BEMA
  GLINKI
  GŁĘBOKA
  HENRYKA WIENIAWSKIEGO
  HUGO KOŁŁĄTAJA
  IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
  J. MAKARUKA
  J.ABRAMOWICZA
  JANA KASPROWICZA
  JANA KILIŃSKIEGO
  JANA KOCHANOWSKIEGO
  JANA MATEJKI
  JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
  JOACHIMA BARTOSZEWICZA
  JÓZEFA HALLERA
  JÓZEFA PONIATOWSKIEGO
  JÓZEFATA BŁYSKOSZA
  JULIANA NIEMCEWICZA
  JULIANA PRZYBOSIA
  KAROLA CHODKIEWICZA
  KAROLA SZYMANOWSKIEGO
  KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
  KAZIMIERZA TETMAJERA – PRZERWY
  KWIATOWA
  LEONA KRUCZKOWSKIEGO
  LITERACKA
  MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO
  MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA
  MIKOŁAJA KOPERNIKA
  OLIMPIJCZYKÓW
  OSTERWY
  PIĘKNA
  POKOJU
  ROGIŃSKIEGO
  ROMANA DMOWSKIEGO
  SŁAWACIŃSKA
  SŁOWACKIEGO
  SPACEROWA
  STANISŁAWA MARUSARZA
  STEFANA CZARNIECKIEGO
  STEFANA GRODZICKIEGO
  STUDENCKA
  SWORSKA
  SZARYCH SZEREGÓW
  SZCZYTOWA
  TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO
  TARGOWA
  UNITÓW PODLASKICH
  WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO
  WARSZAWSKA (numery powyżej 17 )
  WILLOWA
  ZAWISZY CZARNEGO
  ZGODA
  ŻURAWIA

  2) Obszar nr 2

  NAZWY ULIC
  ALEJA JANA PAWŁA II (numery 1 -15 i 2 – 30)
  ALINY FEDOROWICZ
  ANNY JAGIELLONKI
  AUGUSTA FIELDORFA
  BŁOGOSŁAWIONEGO HONORATA KOŹMIŃSIEGO
  CZESŁAWA WROCZYŃSKIEGO
  GRUNWALDZKA
  JANA II KAZIMIERZA
  JANA III SOBIESKIEGO
  JANOWSKA (numery powyżej 39)
  KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA
  KRÓLOWEJ JADWIGI
  KSIĘCIA WITOLDA
  MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (numery powyżej 33)
  OKOPOWA
  OKRZEI
  OSIEDLE SITNICKIE
  PODMIEJSKA (numery powyżej 45)
  POPRZECZNA
  RADZIWIŁŁOWSKA
  RÓŻANA
  SAPIEŻYŃSKA
  SITNICKA
  STEFANA BATOREGO
  TEREBELSKA
  WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
  ZYGMUNTA AUGUSTA
  ZYGMUNTA STAREGO
  ŻYTNIA

  3) Obszar nr 3

  NAZWY ULIC
  A.WALEWSKIEJ
  ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
  ALEJA JANA PAWŁA II
  ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO
  ARMIIKRAJOWEJ
  ARTYLERYJSKA
  BIEŃKOWSKIEGO
  BOLESŁAWA CHROBREGO
  BOLESŁAWA PRUSA
  BRACI HORACZYŃSKICH
  BROWARNA
  BRZESKA
  CIASNA
  CICHA
  DOLNA
  EMILII PLATER
  FRANCUSKA
  GABRIELA NARUTOWICZA
  GARNCARSKA
  GEN. LUDWIKA BITTNERA
  H. ŁUCZYCKIEJ
  HENRYKA REWAKOWICZA
  IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO
  IGNACEGO SOLARZA
  IRENY KOSMOWSKIEJ
  J. ORDONA
  J.GLOGERA
  J.IGNACEGO KRASZEWSKIEGO
  JACKA MALCZEWSKIEGO
  JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ
  JAKUBA BOJKI
  JANA STAPIŃSKIEGO
  JANA STYKI
  JANADĄBSKIEGO
  JANINY NIEDŹWIEDZKIEJ
  JANOWSKA
  JANUSZA KORCZAKA
  JATKOWA
  JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO
  JÓZEFA DWERNICKIEGO
  JÓZEFA FURMANA
  JÓZEFA GRUDZIŃSKIEGO
  JÓZEFA NIEĆKI
  JULIANA FAŁATA
  JULIUSZA KRZYŻANOWSKIEGO
  K. WALCZUKA
  KASZTANOWA
  KOLONIA FRANCUSKA
  KONSTANTEGO BUDKIEWICZA
  KOSMONAUTÓW
  KOSYNIERÓW
  KS.EDMUNDA BARBASIEWICZA
  KS.WILSKIEGO CIBOROWICZA
  LEONA FRANKOWSKIEGO
  LIPOWA
  ŁAZIENNA
  ŁĄKOWA
  M. BRATKOWSKIEJ
  MAKSYMILIANA MALINOWSKIEGO
  MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
  MIKOŁAJA DZIEDZICKIEGO
  NOWA
  OBWODOWA
  OGRODOWA
  PILECKIEGO
  PIOTRA SKARGI
  PLAC SZKOLNY DWÓR
  PLAC WOJSKA POLSKIEGO
  PLAC WOLNOŚCI
  POCZTOWA
  PODMIEJSKA
  POLNA
  PÓŁNOCNA
  PROSTA
  PRUSZKOWSKIEGO
  PRZECHODNIA
  PRZEMYSŁOWA
  PRZESMYK
  REFORMACKA
  ROLNICZA
  ROMUALDA TRAUGUTTA
  RZECZNA
  RZEŹNIANA
  SADOWA
  SPOKOJNA
  SPÓŁDZIELCZA
  STANISŁAWA DAMROSZA
  STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA
  STANISŁAWA MIŁKOWSKIEGO
  STANISŁAWA MONIUSZKI
  STANISŁAWA OSIECKIEGO
  ŚREDNIA
  TADEUSZA REJTANA
  TADEUSZA REKA
  TOMASZA NOCZNICKIEGO
  TURYSTYCZNA
  WACŁAWA NARTOWSKIEGO
  WANDY MADLER
  WARSZAWSKA (nr 1 – 17)
  WĄSKA
  WINCENTEGO WITOSA
  WŁADYSŁAWA BOWNIKA
  WŁADYSŁAWA KOWALSKIEGO
  WŁADYSŁAWA REYMONTA
  WOJCIECHA KOSSAKA
  WYBICKIEGO
  ZAMKOWA
  ZIEMOWITA
  ŻEROMSKIEGO

  4) Obszar nr 4

  NAZWY ULIC
  ‘GROTA’ ROWECKIEGO
  ALEJA SOLIDARNOŚCI
  BIAŁKA
  GRUNTOWA
  JOACHIMA LELEWELA
  JÓZEFA CHŁOPICKIEGO
  KS. STANISŁAWA BRZÓSKI
  LANGIEWICZA
  POWSTAŃCÓW
  SIDORSKA (od ul. Brzegowej do granicy miasta numery parzyste powyżej 134 i nieparzyste powyżej 119)
  SIELCZYK
  ZAGRODOWA

  5) Obszar nr 5

  NAZWY ULIC
  ADAMA ASNYKA
  ADAMA MICKIEWICZA
  ALEJA JANA PAWŁA II (numery powyżej 156)
  ALEJA TYSIĄCLECIA
  BRZOZOWA
  CHMIELNA
  GENERAŁA W.SIKORSKIEGO
  GRABOWA
  HENRYKA SIENKIEWICZA
  KĄPIELOWA
  KOLEJOWA
  LESZCZYNOWA
  LOTNICZA
  LUDWIKA WARYŃSKIEGO
  ŁOMASKA
  ŁUKASZYŃSKA
  MIKOŁAJA REJA
  MŁYŃSKA
  NA SKARPIE
  ORZECHOWA
  PARKOWA
  PIASKOWA
  PLAŻOWA
  PŁYWACKA
  RAKOWA
  RYBNA
  SIDORSKA
  SKŁADOWA
  SŁONECZNA
  SŁOWICZA
  STACYJNA
  STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
  TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  TOROWA
  WESOŁA
  WIDOK
  WŁOSKA

  6) Obszar nr 6

  NAZWY ULIC
  ALEKSANDRA ZELWEROWICZA
  BOCZNA
  BOROWA
  CHŁODNA
  CZAJKI STACHOWICZ
  ĆWIKLIŃSKIEJ
  DALEKA
  DOBRA
  DROGA WOJSKOWA (numery powyżej 15)
  GABRIELI ZAPOLSKIEJ
  GROMADZKA
  JAGODOWA
  JANA BRZECHWY
  JULIANA TUWIMA
  KAMILA CYPRIANA NORWIDA
  KLONOWA
  KOŁOWA
  KOŁYCHAWA
  KONCERTOWA
  KRĘTA
  KRZYWA
  LUDWIKA SOLSKIEGO
  MAŁA
  PLAC TRZECH KRZYŻY
  PODŁĄCZNA
  POGODNA
  PRZELOTNA
  PRZYJAŹNI
  SPACEROWA
  SPORTOWA
  STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
  STEFANA JARACZA
  STODOLNA
  ŚRODKOWA
  TĘCZOWA
  TWARDA
  WITOROSKA
  WOLSKA
  WSPÓLNA
  ZACISZNA
  ZIELONA
  ZOFII NAŁKOWSKIEJ
  ŻABIA
  ŻWIROWA

  7) Obszar nr 7

  NAZWY ULIC
  AKACJOWA
  BARTKA LAS
  BARWINKOWA
  BOROWIKOWA
  BORÓWKOWA
  BUKOWA
  CEGLANA
  CIENISTA
  CISOWA
  CZEREŚNIOWA
  CZERWIŃSKIEGO
  CZESŁAWA TAŃSKIEGO
  CZESŁAWA WITOSZYŃSKIEGO
  DĄBROWSKA
  DŁUGA
  DOKUDOWSKA
  DZIKA
  FORNALSKIEJ
  GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO
  GOŁĘBIA
  GÓRNA
  GRABARSKA
  GRANICZNA
  GRZYBOWA
  IGLASTA
  IGNACEGO KRASICKIEGO
  JAŁOWCOWA
  JANA DŁUGOSZA
  JANA ŻARDECKIEGO
  JARZĘBINOWA
  JASKÓŁCZA
  JASNA
  JASTRZĘBIA
  JAŚMINOWA
  JAWOROWA
  JERZEGO BAJANA
  JESIONOWA
  JODŁOWA
  JÓZEFA MACIĄGA
  JÓZEFA MILCARKA
  KAJETANA SAWCZUKA
  KALINOWA
  KARASIA
  KONSTANTEGO I. GAŁCZYŃSKIEGO
  KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
  KOŚCIELNA
  KRUCZA
  KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO
  KS.WALENTEGO JANKOWSKIEGO
  LISIA
  LOTNIKÓW PODLASKICH
  LUBELSKA
  LUDOWA
  ŁOMASKA (nr parzyste pow. 60, nieparzyste pow. 29)
  ŁOWIECKA
  ŁUGOWA
  MARII C.SKŁODOWSKIEJ
  MARII KONOPNICKIEJ
  MĘCZENNIKÓW KATYNIA
  MIESZCZAŃSKA
  MODRZEWIOWA
  MORELOWA
  MOSTOWSKA
  OKÓLNA
  OKRĘŻNA
  OLSZOWA
  OPIEŃKOWA
  PAPROCIOWA
  PODLEŚNA
  POZIOMKOWA
  ROBOTNICZA
  S.WYRZYKOWSKIEGO
  SARNIA
  SASANKOWA
  SOBOLOWA
  SOKULSKA
  SOSNOWA
  SOWIA
  STEFANA SKOCZYLASA
  STANISŁAWA CYWIŃSKIEGO
  STEFANA DRZEWIECKIEGO
  STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ
  SZKOLNA
  SZUMOWA
  ŚWIERKOWA
  TOPOLOWA
  WIĄZOWA
  WIERZBOWA
  WINIARSKA
  WIŚNIOWA
  WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
  WRZOSOWA
  WYZWOLENIA
  ZAGAJNIKOWA
  ZAWILCOWA
  ZBIGNIEWA BURZYŃSKIEGO
  ZBIGNIEWA CIOŁKOSZA
  ZIEMIAŃSKA
  ZŁOTA
  ŻWIRKI I WIGURY