Jak zgłosić projekt?

Składanie projektów: 18 kwietnia – 30 maja 2016 r.

Propozycję projektu może składać osoba, która ma ukończone 16 lat i jest mieszkańcem danego obszaru.

Dla ważności zgłoszenia konieczne jest poparcie propozycji przez co najmniej 30 mieszkańców danego obszaru.

Zaproponowane zadanie powinno być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku – 2017.

Realizację inwestycji dopuszcza się na terenach, które stanowią mienie Gminy Miejskiej Biała Podlaska nieobciążone na rzecz osób trzecich.

Propozycje projektów należy zgłaszać na specjalnym formularzu wraz z listą poparcia 30 mieszkańców Białej Podlaskiej zamieszkujących na danym obszarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz wniosku w sprawie zgłoszenia propozycji projektu należy złożyć w formie papierowej
w Bialskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. Łaziennej 3 w Białej Podlaskiej.

Bialskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi rejestr propozycji projektów.